Käärmeaapa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301606

Kunta

Simo

Pinta-ala

1117 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Käärmeaapa on luonnontilainen suoalue, jonka metsäsaarekkeet ovat myös luonnontilaisia ja niissä on paljon lahopuustoa. Metsäsaarekkeissa on paikoin runsaasti lahoavaa haapaa ja koivua. Suoalue on rehevää, osaksi lettoa, ja erittäin märkää.

Hanhien lepäily ja ruokailualue.

Natura-alueen läheisyydessä on turvetuotannossa oleva tai siihen tarkoitukseen hankittu ja myöhemmin tuotantoon tuleva suoalue. Natura-alueen sijainti ei sinänsä estä turvetuotannon harjoittamista ko. tuotantoalueella. Suojelun kannalta riittävän tehokkaasti käsitellyt kuivatusvedet voidaan johtaa turvetuotantoalueelta myös Natura 2000-verkostoon kuuluvalle alueelle.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Käärmeaapa kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Lisäksi alueeseen kuuluu soidensuojelun perusohjelman täydennysesityksen mukainen alue vanhojen metsien ohjelmarajauksen pohjoispuolella.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (5)
 • Keidassuot (6)
 • Letot (334)
 • Aapasuot (985)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (106)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • helmipöllö, Aegolius funereus
 • jouhisorsa, Anas acuta
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • tukkasotka, Aythya fuligula
 • pyy, Bonasa bonasia
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • kurki, Grus grus
 • naurulokki, Larus ridibundus
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • mustakurkku-uikku, Podiceps auritus
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustavikl,o Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 23.9.2019 klo 13.16, päivitetty 23.9.2019 klo 13.16

Julkaisija: