Kaakkosuo-Kivijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0348002
Pinta-ala: 655 ha
Kunta: Urjala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kaakkosuo-Kivijärvi kartalla

Alueen kuvaus

Kaakkosuo-Kivijärven Natura-alue on laaja ja valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus. Sen pohjoisosassa sijaitsee suuri, luonnontilainen ja kasvillisuudeltaan monipuolinen keidassuokokonaisuus, joka on myös maisemaltaan komea. Kivijärvi ja sen ympäristön laajat lehtoalueet sijoittuvat Natura-alueen eteläosiin. Alueen itäosassa on myös perinneympäristöjen luontotyyppejä, mutta vanhat laidunalueet ovat kasvamassa umpeen.

Natura-alueella esiintyy huomattavan useita ja harvinaisempiakin luontotyyppejä: keidassuot, puustoiset suot, letot, vaihettumis- ja rantasuot, lähteet ja lähdesuot, metsäluhdat, humuspitoiset lammet ja järvet, lehdot, luonnonmetsät, jalopuumetsät, kalkkikalliot sekä eräitä perinneympäristöjen luontotyyppejä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • osalla aluetta luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kaakkosuon pohjoisosa (Palkkisuo) kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan.

Suojelun toteutuskeinona koko alueella on luonnonsuojelulaki. Alueen luonnontilaan heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 68
6210 Puoliluontaiset, kuivat niityt kalkkipitoisilla alustoilla (Festuco brometalia) (* tärkeitä orkidea-alueita) 0,2
7110 Keidassuot 295
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 6,1
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
7230 Letot 0,1
8210 Kasvipeitteiset kalkkikalliot 0,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 40
9020 Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 1
9050 Boreaaliset lehdot 54
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,6
91D0 Puustoiset suot 124

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 16.16, päivitetty 6.11.2019 klo 16.16

Julkaisija: