Kaakkosuo-Kivijärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0348002
Urjala
655 ha
SCI

Kaakkosuo-Kivijärvi

Alueen kuvaus

Kaakkosuo-Kivijärven alue on valtakunnallisesti arvokas luontotyyppien kokonaisuus. Siihen kuuluu suuri luonnontilainen keidassuo ja Kivijärven ympäristön laaja lehtoalue. Alueella on myös perinneympäristöjä kuten kallioketoja ja tuoreita pienruohoniittyjä, lähteitä, lettoja, vanhoja kuusimetsiä ja humuspitoinen järvi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kaakkosuon pohjoisosa (Palkkisuo) kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Suurin osa Kaakkosuosta on nykyistä yksityistä luonnonsuojelualuetta. Samoin Kivijärven alue on rauhoitettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Pirkanmaan seutukaavassa SL1- ja SL-merkinnät. Suojelun toteutuskeinona koko alueella on luonnonsuojelulaki. Alueen luonnontilaan heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Puoliluontaiset, kuivat niityt kalkkipitoisilla alustoilla
Alavat niitetyt niityt
Keidassuot 
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 
Letot
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät      
5
0
0
50
10
0
5

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

 • liito-orava Pteromys volans

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • kalatiira Sterna hirundo
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • kurki Grus grus
 • liro Tringa glareola
 • metso Tetrao urogallus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • pohjantikka Picoides tridactylus
 • pyy Bonasa bonasia
 • suopöllö Asio flammeus
 • uhanalainen laji

Muuta lajistoa 

 • lapinuunilintu Phylloscopus borealis (ehd.)
 • koivuhiiri Sicista betulina
 • metsäsopuli Myopus schisticolor
 • punakämmekkä Orchis incarnatus
 • suovalkku Hammarbya paludosa
 • vaaleasara Carex livida
 • vaivero Chamaedaphne calyculata

Julkaistu 8.8.2013 klo 12.14, päivitetty 15.8.2013 klo 15.04

Julkaisija: