Jylhänrinteen metsä

Alueen koodi: FI0900054
Pinta-ala: 8 ha
Kunta: Saarijärvi
Aluetyyppi: SCI

Jylhänrinteen metsä sijaitsee loivasti länteen viettävällä rinteellä. Rinteen alaosasta alue on paikoin soistuvaa tuoretta kangasta, ylempää tuoretta kangasta ja itälaidassa kapealti kangaskorpea ja korpirämettä. Kohde on kokonaisuudessaan vanhaa kuusivaltaista metsää, jolle on luonteenomaista hyvin tiheä puusto. Kasvillisuus ja kasvisto on tyypillistä tuoreen kankaan metsälle.

Jylhänrinteen metsä edustaa harvinaisiksi käyneitä boreaalisia luonnonmetsiä. Koko alue on hyvin tiheää, muttei erityisen järeää, noin 120-140-vuotiasta kuusivaltaista vanhaa metsää. Joukossa on merkittävässä määrin lehtipuuta, erityisesti koivua sekä raitoja ja haapoja. Lahopuuta on kohtalaisesti, mutta se on enimmäkseen melko pienikokoista ja tuoretta. Alueella on myös hyvin vanhoja, pehmeiksi lahonneita, sammaloituneita maapuita.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alue ei sisälly kotimaisiin suojeluohjelmiin eikä kaavojen suojeluvarauksiin.

Toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

*Boreaaliset luonnonmetsät  100

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
pyy

Julkaistu 3.7.2013 klo 15.00, päivitetty 3.7.2013 klo 15.00

Aihealue: