Jylhänrinteen metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900054
Pinta-ala: 8 ha
Kunta: Saarijärvi
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Jylhänrinteen metsä sijaitsee loivasti länteen viettävällä rinteellä. Rinteen alaosasta alue on paikoin soistuvaa tuoretta kangasta, ylempää tuoretta kangasta ja itälaidassa kapealti kangaskorpea ja korpirämettä. Kohde on kokonaisuudessaan vanhaa kuusivaltaista metsää, jolle on luonteenomaista hyvin tiheä puusto. Kasvillisuus ja kasvisto on tyypillistä tuoreen kankaan metsälle.

 

 

Jylhänrinteen metsä edustaa harvinaisiksi käyneitä boreaalisia luonnonmetsiä. Koko alue on hyvin tiheää, muttei erityisen järeää, noin 120-140-vuotiasta kuusivaltaista vanhaa metsää. Joukossa on merkittävässä määrin lehtipuuta, erityisesti koivua sekä raitoja ja haapoja. Lahopuuta on kohtalaisesti, mutta se on enimmäkseen melko pienikokoista ja tuoretta. Alueella on myös hyvin vanhoja, pehmeiksi lahonneita, sammaloituneita maapuita.

Alueen vanhan metsän arvoa heikentävät sen pienialaisuus ja ympärillä olevat talousmetsät. Lisäksi alueen luoteiskulman halkaisee ajoura. Elävästä puustosta puuttuvat aiemman puusukupolven puut, eikä lahopuusto ole erityisen järeää. Positiivista on nykyisen puusukupolven luonnontilainen rakenne ja puuston tiheys sekä lahopuun kohtalainen esiintyminen. Luonnontila paranee lähitulevaisuudessa, kun lahopuun määrä kasvaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuunottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue ei sisälly kotimaisiin suojeluohjelmiin eikä kaavojen suojeluvarauksiin.

Toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 7
91D0 Puustoiset suot 0,6

 

Julkaistu 3.7.2013 klo 15.00, päivitetty 12.8.2019 klo 10.15

Aihealue: