Juustovuoma

Koodi

FI1300705

Kunta

Kolari

Pinta-ala

998 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Juustovuoma on laaja ja vetinen aapa, joka on tyypiltään rimpinevaa, ruohoista rimpinevaa tai rimpilettoa. Aavan reuna-alueet ovat ruohoista nevakorpea. Jännemuodostus on suolla heikkoa. Nevakorpialueella puustona on melkein yksinomaan pensasmainen koivu. Myös mäntyä esiintyy. Metsäsaarekkeiden puusto arvokasta vanhaa metsää, yli 200-vuotta vanhaa kuusikkoa, jossa on runsaasti lahopuustoa.

Juustovuoma kuuluu eteläisen Peräpohjolan aapasoihin. Alue on tärkeä suo- ja suometsäkokonaisuus.

  • metsätalous
  • rakentaminen

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue koostuu soidensuojeluohjelmaan kuuluvasta Juustovuomasta (SSO) sekä vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvasta Juustovuoman laajennus -nimisestä alueesta (VMO).

Alueesta suuri osa on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain mukainen Juustovuoman suojelualue (SSA). Muun osan suojelu tullaan toteuttamaan myös luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,2)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,2)
  • Aapasuot (798)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (100)
  • Puustoiset suot (300)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • saukko, Lutra lutra
  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 10.9.2019 klo 10.20, päivitetty 10.9.2019 klo 10.20

Julkaisija: