Juojärven saaristo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600031
Kunta Tuusniemi
Pinta-ala (ha) 3299
Aluetyyppi SAC ja SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimmi)

Alueen kuvaus

Juojärven saaristo on edustava ja varsin luonnontilainen saaristokokonaisuus Kallaveden reitillä. Alueen kallioperä on vaihteleva, migmatiitti, kiilleliuske ja kiillegneissi hallitsevat pääosaa alueesta. Vaihtelevan paksuinen moreenikerros peittää saaristoja, tavanomaisimmat rannat ovat kivikkoa ja myös kalliorantoja esiintyy.  

Juojärven vedenlaatu on hyvä ja vesi on kirkasta. Hyvä happitilanne ja alhaiset ravinnepitoisuudet osoittavat, ettei alueelle kohdistu kovin suurta kuormitusta.  

Juojärvi on tyypillinen ruokojärvi. Saariston rannat ovat vesikasvillisuudeltaan suhteellisen niukkoja, ja ruovikot laajenevat ainoastaan salmissa ja suojaisissa lahdissa. Saaristojen metsät ovat varsin vaihtelevia. Tuoreet kankaat ovat tavallisia, mutta myös kuivahkot mäntykankaat ja kalliosaarten kalliokasvillisuusalueet ovat yleisiä. Tyypillistä on myös metsien lehtipuuvaltaisuus. Monilla saarilla ja mannerrannoilla esiintyy pienialaisia soita, lähinnä puronvarsikorpia ja kallionotkoihin syntyneitä rämeitä. 

Eläimistöltään Juojärvi on tyypillinen selkävesi, ja selkävesilinnusto on alueella edustava. 

Edustava ja varsin luonnontilainen saaristokokonaisuus. Luonnonmetsiä. Edustava selkävesilinnusto, mm. vahva selkälokkikanta. 

Juojärven säännöstely ja järven lasku-uoman rakentaminen ovat heikentäneet Juojärven kalastoa. Alueen rantaluonnon pahin uhkatekijä on loma-asutus, jota toistaiseksi on kuitenkin vain vähän. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.  

Lisäksi suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

  • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.   
  • Alueella vallitseva luontotyyppien, lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino 

Maa-alueiden osalta toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki, vesialueiden osalta vesilaki. 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

(Päätöksellä 2018 lisätyt luontotyypit lihavoituna) 

 

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala, ha
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus 0,1
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 100
91D0 Puustoiset suot 3,2

 

Päätöksellä 2018 poistetut luontotyypit

Ei ole

 

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella on yksi uhanalainen laji

 

Päätöksellä 2018 poistetut lajit

 

Koodi Laji
A002 kuikka
A193 kalatiira

 

 

 

 

Julkaistu 19.6.2013 klo 11.58, päivitetty 13.12.2019 klo 14.15