Juojärven saaristo

Koodi

FI0600031

Kunta

Tuusniemi

Pinta-ala (ha)

3299

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Juojärven saaristo on edustava ja varsin luonnontilainen saaristokokonaisuus Kallaveden reitillä. Alueen kallioperä on vaihteleva, migmatiitti, kiilleliuske ja kiillegneissi hallitsevat pääosaa alueesta. Vaihtelevan paksuinen moreenikerros peittää saaristoja, tavanomaisimmat rannat ovat kivikkoa ja myös kalliorantoja esiintyy.

Juojärven vedenlaatu on hyvä ja vesi on kirkasta. Hyvä happitilanne ja alhaiset ravinnepitoisuudet osoittavat, ettei alueelle kohdistu kovin suurta kuormitusta.

Juojärvi on tyypillinen ruokojärvi. Saariston rannat ovat vesikasvillisuudeltaan suhteellisen niukkoja, ja ruovikot laajenevat ainoastaan salmissa ja suojaisissa lahdissa. Saaristojen metsät ovat varsin vaihtelevia. Tuoreet kankaat ovat tavallisia, mutta myös kuivahkot mäntykankaat ja kalliosaarten kalliokasvillisuusalueet ovat yleisiä. Tyypillistä on myös metsien lehtipuuvaltaisuus. Monilla saarilla ja mannerrannoilla esiintyy pienialaisia soita, lähinnä puronvarsikorpia ja kallionotkoihin syntyneitä rämeitä.

Eläimistöltään Juojärvi on tyypillinen selkävesi, ja selkävesilinnusto on alueella edustava.

Edustava ja varsin luonnontilainen saaristokokonaisuus. Luonnonmetsiä. Edustava selkävesilinnusto, mm. vahva selkälokkikanta.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rantojensuojeluohjelmaan kuuluva kohde. Maa-alueista perustetaan luonnonsuojelualueita. Vesialueet toteutetaan vesilailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

0 %

Kallioiden pioneerikasvillisuus
(Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Veronicion dillenii)

0 %

Boreaaliset luonnonmetsät

3 %

Puustoiset suot

0 %

Julkaistu 19.6.2013 klo 11.58, päivitetty 19.6.2013 klo 11.57