Jukavaara-Särkilamminvaara

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700077
Pinta-ala: 285 ha
Kunta: Joensuu
Aluetyyppi: SAC
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: maa-aines- ja rakennuslaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Alueen kuvaus

Toisen Salpausselän pohjoisosan edustava ja monimuotoinen osa, joka käsittää muodoltaan ja suunnaltaan vaihtelevia, 35-45 m korkeita reunamuodostumakumpuja ja selänteitä sekä syviä harjuhautoja. Elollista ainesta on paikoin peittohiekkana muodostuman pinnalla.
Alueen tehokkaassa talouskäytössä olevat metsät ovat reheviä, pääasiassa lehtomaisia kankaita, paikoitellen esiintyy myös varsinaisia lehtoja. Erillisiä metsälehmusesiintymiä on useita.
Harjumetsien ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokas alue.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Humuspitoiset järvet ja lammet (3)
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,07)
Boreaaliset lehdot (3,28)
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (276)
Puustoiset suot (6)

Suojelun perusteena olevat lajit

-

Muuta lajistoa:

häränsilmä (Hypoecris maculata)
hietaorvokki (Viola rupestris)
metsälehmus (Tilia cordata)
näsiä (Daphne mezereum)

Julkaistu 6.8.2013 klo 9.27, päivitetty 12.2.2020 klo 14.26

Aihealue: