Jukavaara-Särkilamminvaara

FI0700077 (SCI)

Kunta:                        Joensuu
Pinta-ala:                  284,9 ha
Toteutustilanne:      toteutettu kokonaan
Toteutustavat:         maa-aines- ja rakennuslaki

Vaihteleva maasto harjuhautoineen, kumpuineen ja selänteineen luonnehtii tätä Salpausselkiin kuuluvaa Natura-kohdetta. Alueen tehokkaassa talouskäytössä olevat metsät ovat reheviä, pääasiassa lehtomaisia kankaita, siellä täällä on varsinaisia lehtojakin. Jukavaara-Särkilamminvaara kuuluu valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohteisiin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

- Humuspitoiset lammet ja järvet
- Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit
- Puustoiset suot

Luontodirektiivin liitteen II lajit:  –

Lintudirektiivin liitteen I lajit: –

Muuta lajistoa:

häränsilmä                  Hypoecris maculata
hietaorvokki                 Viola rupestris
metsälehmus             Tilia cordata
näsiä                             Daphne mezereum

Julkaistu 6.8.2013 klo 9.27, päivitetty 7.8.2013 klo 10.57

Aihealue: