Hyppää sisältöön

Joutsitunturi-Koukkutunturi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301511

Kunta

Savukoski, Salla

Pinta-ala

15030 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Joutsitunturin metsät ovat tunturirinteiden luonnontilaisia reheviä kuusikoita. Männiköt ovat eri-ikäisiä ja erirakenteisia. Sirrikummuissa on noin 250 ha:n laajuinen 1960-luvulla palanut koivuvaltainen alue. Koukkutunturin metsistä noin puolet on luonnontilaisia yli 200-vuotiaita karuhkoja kuusikoita. Männiköistä suurin osa on yli 200 vuotiaita. Koukkutunturin itärinteellä on nuorempia erirakenteisia männiköitä.

Joutsitunturi-Koukkutunturin alue on merkittävä vanhan metsän kohde. Alueet liittyvät Maltion luonnonpuistoon.

Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetty valtausoikeus jää sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Lohi 19 ).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Sekä Joutsitunturi että Koukkutunturi kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (6,5)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (5)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (28)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (45)
 • Subarktiset Salix-pensaikot (10)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (40)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (9)
 • Letot (4)
 • Aapasuot (2700)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (11500)
 • Tunturikoivikot (300)
 • Puustoiset suot (1500)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • ahma, Gulo gulo
 • saukko, Lutra lutra
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
Julkaistu 17.9.2019 klo 14.01, päivitetty 17.9.2019 klo 14.01

Julkaisija: