Hyppää sisältöön

Joutsenjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0355009
Pinta-ala: 53 ha
Kunta: Virrat
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Joutsenjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Joutsenjärvi on linnustollisesti arvokas, saravaltainen, matala ja umpeenkasvava lahti. Se sijaitsee Kurjenjärven pohjoisosassa, ja Kurjenjärvestä sen erottaa vain kapea, umpeenkasvanut salmi. Järveä reunustavat lähes kauttaaltaan laajat sara- ja ruoholuhdat. Järven keskiosissa on matalia avovesialueita, joissa kasvaa mm. kelluslehtisiä sekä järvikortteen, -kaislan ja sarojen luonnehtimia kasvillisuussaarekkeita. Joutsenjärvi on merkittävä etenkin lintujen lepäily- ja ruokailualueena.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit, lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja, kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • pyy Bonasa bonasia
 • huuhkaja Bubo bubo
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • palokärki Dryocopus martius
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • merikotka Haliaeetus albicilla
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • uivelo Mergus albellus
 • sääksi Pandion haliaetus
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • kalatiira Sterna hirundo
 • teeri Tetrao tetrix
 • mustaviklo Tringa erythropus
 • liro Tringa glareola

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 11.54, päivitetty 21.11.2019 klo 11.50

Julkaisija: