Hyppää sisältöön

Joutsenaapa - Kaita-aapa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301404

Kunta

Salla, Savukoski

Pinta-ala

12785 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue on laaja yhtenäinen suoalue, topografialtaan laakea allas, jolla suot ovat kehittyneet erittäin rimpisiksi ja jänteisiksi. Luonteenomaisia ovat myös laajat korpivyöhykkeet aluetta halkovan Aatsinkijoen ja sen sivupurojen varsilla.

Joutsenaapa on pääasiassa vähä- ja keskiravinteinen, laajimmat lettoalueet ovat Kuppiaavalla. Neva-alue on lähes kauttaaltaan vetistä rimpinevaa. Rämeet ovat karuja rahka-, tupasvilla- ja sararämeitä. Purojen ja jokien rannoilla on ollut laajoja tulvaniittyjä.

Kaita-aavan pohjoisosa on jänteistä, vaivaiskoivuvarpuista rimpinevaa, jossa on jonkin verran lettomaisuutta.

Puustoiset suot kattavat n. 21 % kokonaispinta-alasta. Lettojen kokonaisosuus on 5 % (n. 643 hehtaaria).

Pohjoisen Peräpohjolan aapasoihin kuuluva suoaluekokonaisuus, jolla on vahva erämainen leima. Alueella pesii useita harvinaisia ja uhanalaisia lintulajeja.

Poronhoitoaluetta.

Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetyt valtausoikeudet jäävät sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Lohi 26, Poro 301 ).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Joutsenaapa-Kaita-aavan alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan.

Pääosa alueesta on toteutettu muodostamalla siitä luonnonsuojelulain mukainen suojelualue. Muut osat toteutetaan soidensuojelun perusohjelman mukaisesti luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (38)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (46)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (10,3)
 • Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (50,2)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (56,4)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,17)
 • Letot (643)
 • Aapasuot (9300)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (1800)
 • Puustoiset suot (3450)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • lapasorsa, Anas clypeata
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • suopöllö, Asio flammeus
 • pyy, Bonasa bonasia
 • valkoposkihanhi, Branta leucopsis
 • lapinsirri, Calidris temminckii
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • kuikka, Gavia arctica
 • varpuspöllö, Glaucidium passerinum
 • kurki, Grus grus
 • jänkäsirriäinen, Limicola falcinellus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • kivitasku, Oenanthe oenanthe
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • lapinpöllö, Strix nebulosa
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • ahma, Gulo gulo
 • saukko, Lutra lutra
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • laaksoarho, Moehringia lateriflora
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi 3 uhanalaista lajia.

Julkaistu 17.9.2019 klo 10.06, päivitetty 7.10.2019 klo 13.43

Julkaisija: