Hyppää sisältöön

Joutensuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301207

Kunta

Ranua

Pinta-ala

1023 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Joutensuo on kumpumoreenikentällä sijaitseva laaja ja osin pirstaleinen suon ja metsän mosaiikki. Se sijaitsee vaara-alueen ja rannikon suolakeuden rajamailla. Alueella on paljon luonnontilaisia ja runsaspuustoisia metsäsaarekkeita ja useita palorefugioita. Sekä männyllä että kuusella on alueella täydellinen lahopuujatkumo.

Alue on poikkeuksellisen arvokas vanhan metsän kohde hyvin luonnontilaisten ja runsaspuustoisten metsäsaarekkeitten ja useiden palorefugioiden takia. Myös alueen pienvesistöarvot ovat huomattavat; siihen sisältyy lähes kokonaan Juurenjoen latvavesistö.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Joutensuo kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (VMO).

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Humuspitoiset järvet ja lammet (15)
  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (1)
  • Aapasuot (640)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (220)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • saukko, Lutra lutra
Julkaistu 13.9.2019 klo 12.41, päivitetty 13.9.2019 klo 12.41

Julkaisija: