Joensuonkangas

Alueen koodi: FI0900110
Pinta-ala: 52 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SCI

Joensuonkangas sijaitsee Multian kunnan itäosassa. Sen ydinosan muodostaa vanhojen metsien suojelualue, josta osa on ollut Metsähallituksen aarnialueena, osa luonnonhoitometsänä. Vanhan aarnialueen puusto on kuusivaltaista, lahopuuta on runsaasti ja kasvillisuus on mustikkatyypin kangasta. Entisen luonnonhoitometsän puusto on myös vanhaa, männyt ovat järeitä, kilpikaarnaisia, kasvillisuus on puolukka- ja mustikkatyypin kangasta. Maapuita ei tällä alueella ole yhtä paljon kuin vanhalla aarnialueella.

Suojelualueeseen kuuluu myös luonnontilainen osa Joensuota, pääosin tupasvillarämettä ja lyhytkorsinevaa, kangasmaan reunoilla myös pallosarakorpirämettä ja varsinaista korpirämettä. Varsinaisen perustetun suojelualueen lisäksi Natura-alueeseen kuuluu seutukaavan suojeluvarauksen mukainen alue, joka käsittää osittain varttuneita metsiä, osittain n. 30 vuotiaita kasvatusmetsiä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Alue käsittää Joensuonkankaan vanhojen metsien suojelualueen sekä ympärillä olevia kasvatusmetsiä seutukaavan suojeluvarauksen mukaisesti.

Suojelun toteutuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

*Boreaaliset luonnonmetsät 37
*Puustoiset suot  24

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
helmipöllö
metso
palokärki
pohjantikka
pyy

Muuta lajistoa:
harmaasieppo
hippiäinen
hömötiainen
käenpiika
käpytikka
kirjosieppo
kuukkeli
leppälintu
metsäkirvinen
metsäviklo
pikkutikka
pohjansirkku
puukiipijä
talitiainen
töyhtötiainen
vihervarpunen

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.44, päivitetty 4.7.2013 klo 15.43