Joensuonkangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900110
Pinta-ala: 52 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Joensuonkangas sijaitsee Multian kunnan itäosassa. Sen ydinosan muodostaa vanhojen metsien suojelualue, josta osa on ollut Metsähallituksen aarnialueena, osa luonnonhoitometsänä. Vanhan aarnialueen puusto on kuusivaltaista, lahopuuta on runsaasti ja kasvillisuus on mustikkatyypin kangasta. Entisen luonnonhoitometsän puusto on myös vanhaa, männyt ovat järeitä, kilpikaarnaisia, kasvillisuus on puolukka- ja mustikkatyypin kangasta. Maapuita ei tällä alueella ole yhtä paljon kuin vanhalla aarnialueella.

Suojelualueeseen kuuluu myös luonnontilainen osa Joensuota, pääosin tupasvillarämettä ja lyhytkorsinevaa, kangasmaan reunoilla myös pallosarakorpirämettä ja varsinaista korpirämettä. Varsinaisen perustetun suojelualueen lisäksi Natura-alueeseen kuuluu seutukaavan suojeluvarauksen mukainen alue, joka käsittää osittain varttuneita metsiä, osittain n. 30 vuotiaita kasvatusmetsiä.

 

 

Alue sijaitsee keskellä ojitettuja soita ja viljeltyjä kankaita ja se on edustava vanhan metsän suojelualue. Pinta-alaltaan se tosin on pieni, mutta sisältää sekä luonto- että maisema-arvoja. Alueen halki kiertää luontopolku.

Alue on kooltaan pieni ja itse vanhan metsän osuus alueesta on alle puolet. Siksi on tärkeää sisällyttää alueeseen myös reunametsiä, jotka tulevaisuudessa toimivat suojavyöhykkeenä ja ennen pitkää myös luonnontilaistuvat itsekin.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Alue käsittää Joensuonkankaan vanhojen metsien suojelualueen sekä ympärillä olevia kasvatusmetsiä seutukaavan suojeluvarauksen mukaisesti.

Suojelun toteutuskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7110 Keidassuot 10,7
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 15,3
91D0 Puustoiset suot 2,4

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.44, päivitetty 29.7.2019 klo 9.33