Järvisuo - Ridasjärvi

Koodi

FI0100052

Kunta

Hyvinkää

Pinta-ala

686 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Ridasjärven luontoalueen käyttö ja hoito 2002 (Uudenmaan ympäristökeskuksen monisterita 105, ei sähköisessä muodossa)

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100052.pdf

Alueen kuvaus

Järvisuo-Ridasjärven Natura-alue sijaitsee Hyvinkään itäosassa. Ridasjärvi on dystrofinen eli ruskeavetinen, voimakkaasti rehevöitynyt järvi, joka on aikoinaan luokiteltu kaislatyypin tyyppijärveksi. Järveen on johdettu vuodesta 1989 vettä Päijänne-tunnelin kautta, jotta alapuolisen Keravanjoen vedenlaatu paranisi, minkä seurauksena järven humuspitoinen vesi on kirkastunut.

Ridasjärven suoalueet kuuluvat Rannikko-Suomen kermikeidasvyöhykeeseen. Suoyhdistymän vallitsevana suotyyppinä ovat rämeet nevapainanteineen, mutta alueella on pienialaisesti myös ruoho- ja heinäkorpea.

Suoalue on valtakunnallisesti merkittävä konsentrinen kermikeidas, suoyhdistymänä melko hyvin kehittynyt ja ehjä ja monimuotoinen kokonaisuus. Suon linnustoon kuuluu useita eteläisimmässä Suomessa harvinaisia lajeja.

Ridasjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi. Se on pesimälinnustoltaan monipuolinen, mutta myös sen muuton- ja sulkasadonaikainen merkitys on huomattava. Järvellä pesii naurulokkiyhdyskunta, jossa esiintyy myös pikkulokkeja. Lintudirektiivin lajeista mainittakoon pesivät kaulushaikara, ruskosuohaukka, mustakurkku-uikku ja luhtahuitti.

Alueella esiintyy myös uhanalaisia ja harvinaisia hyönteislajeja, kuten luumittari (Aspitates gilvaria), muurainhopeatäplä (Clossiana freija) ja rämelehtimittari (Scopula virgulata).

Suojelun toteutuskeinot

Ridasjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja suurin osa suoalueista soidensuojeluohjelmaan. Suojelutavoitteet turvataan perustamalla luonnonsuojelulain mukainen suojelualue koko Natura-alueelle.

Julkaistu 25.7.2013 klo 15.44, päivitetty 19.5.2017 klo 10.08

Julkaisija: