Järvinevan metsä

Koodi

FI0800146

Kunta

Lapua

Pinta-ala

11 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Alue muodostuu pääosin suon laidalla sijaitsevasta varttuneesta kuusivaltaisesta metsästä (VT-MT), jossa on runsaasti järeitä ja nuorehkoja haapoja ja koivuja. Boreaalisessa luonnonmetsässä on runsaasti kuollutta pysty- ja maapuuta. Metsän läpi on aikoinaan kaivettu oja, joka nykyään on lähes umpeenkasvanut ja ympäristö on korvettunut. Pieni osa alueesta on ojitettua suota (tupasvilla- ja isovarpurämettä), jossa vedenpinta on laskenut ja aiheuttanut männyntaimien runsastumista.

Alue on laajojen avohakkuiden ja taimikoiden hallitsemalla seudulla sijaitseva hyvin luonnonmukaisena säilynyt metsä, jossa viihtyvät myös useat vanhojen metsien lajit. Potentiaalinen liito-oravametsä.

Suojelutilanne:

Yksityinen luonnonsuojelualue

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Koko alue on rauhoitettu yksityisinä luonnonsuojelualueina.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

* Boreaaliset luonnonmetsät

67 %

* Puustoiset suot

33 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 9.8.2013 klo 13.00, päivitetty 9.8.2013 klo 13.00

Aihealue: