Jänessuo

Jänessuo

Koodi FI1101401
Kunta Ii (Kuivaniemi)
Pinta-ala (ha) 1092
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Jänessuo on linnustollisesti arvokas, hyvin rimpinen aapasuo. Jänessuo kuuluu alueen edustavimpiin aapasoihin. Alueen metsät ovat pieniä ja pienehköjä mäntyvaltaisia suosaarekkeita. Paikoin on myös kuusikoita. Alueen pohjoisreunalla on hieman jokivarsimetsää. Alueen metsiensuojelullinen merkitys on kohtalainen. Merkitystä lisää alueen sijainti kahden tärkeän suojelualueen, Lapiosuon ja Martimoaavan välillä.

Alueeseen rajautuu turvetuotannossa oleva tai siihen tarkoitukseen hankittu suoalue. Natura 2000 -alueen sijainti ei sinänsä estä turvetuotannon harjoittamista siihen rajautuvalla suoalueella. Suojelun kannalta riittävän tehokkaasti käsitellyt turvetuotantoalueen kuivatusvedet voidaan johtaa tällaisilta alueilta myös Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan vesistöalueeseen tai suojelusuolle.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen:

Alue sisältyy soiden suojeluohjelmaan. Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja/tai vesilain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Letot 2
Aapasuot* 93

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Lapintiira Sterna paradisaea
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Pyy Bonasa bonasia
Suokukko Philomachus pugnax
Vesipääsky Phalaropus lobatus

Lisäksi uhanalaisia lajeja, joiden tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Saukko Lutra lutra

Julkaistu 21.8.2013 klo 15.01, päivitetty 23.8.2013 klo 8.31