Jänessuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101401
Kunta Ii (Kuivaniemi)
Pinta-ala (ha)       1 092,3
Aluetyyppi SAC/SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Jänessuo on linnustollisesti arvokas, hyvin rimpinen aapasuo. Jänessuon soidensuojelualueen metsät ovat pieniä ja pienehköjä mäntyvaltaisia suosaarekkeita. Paikoin on myös kuusikoita. Alueen pohjoisreunalla on hieman jokivarsimetsää. Soidensuojelualueen ulkopuolella, Rakkapalon-Lallinkummun alueella on edustavaa luonnonmetsää, jossa esiintyy järeää haapaa sekä runsaasti kuollutta lehtipuuta. Jänessuon pohjoispuolella, Hamarijokivarressa oleva metsäalue on edustava ja merkittävä järeillä elävillä ja kuolleilla lehtipuilla elävälle vanhan metsän lajistolle. Kankaiden reunoilla esiintyy paikoin mustikkakorpea, metsäkortekorpea ja ruoho- ja heinäkorpea.

Alueen merkitystä lisää alueen sijainti kahden tärkeän suojelualueen, Martimoaavan ja Lapiosuon välillä.

Alueen läheisyydessä on kaivospiiri. Alueeseen rajautuu turvetuotannossa oleva tai siihen tarkoitukseen hankittu suoalue.
Kohdan 3.3 lajien peruste D: lajit ovat vanhan metsän indikaattorilajeja.

Pohjoispäässä alueen läpi kulkevat tie ja ojat ovat jonkin verran kuivattaneet lettoa tien lähellä. Lallinkummun eteläpuolella yksityismaan ojitukset eivät ole vielä näkyvästi vaikuttaneet luhtanevakorven vesitalouteen, koska koillisesta Jänessuolta valuu vettä kohti Särkijärveä. Hamarinjoen pohjoisrannalla on mökki, josta on mönkijäura pohjoiseen suon läpi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Pääosin soidensuojelualuetta; laki n:o 851/1988.a.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 2
7110 Keidassuot 58,7
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,8
7230 Letot 10,3
7310 Aapasuot 714
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 91,7
9050 Boreaaliset lehdot 1,8
91D0 Puustoiset suot 165,5

Lajit

Pyy Bonasa bonasia
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Palokärki Dryocopus martius
Pohjansirkku Emberiza rustica
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
Uivelo Mergus albellus
Keltavästäräkki      Motacilla flava
Suokukko Philomachus pugnax
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Lapintiira Sterna paradisaea
Teeri Tetrao tetrix
Metso Tetrao urogallus
Liro Tringa glareola
Saukko Lutra lutra

Alueella on lisäksi kolme uhanalaista lajia.

Julkaistu 21.8.2013 klo 15.01, päivitetty 2.7.2020 klo 12.35