Isonkivenneva-Marjakangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0336001
Pinta-ala: 254 ha
Kunta: Parkano
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Isonkivenneva-Marjakangas kartalla

Alueen kuvaus

Parkanossa sijaitseva kohde muodostuu kolmesta erillisestä osasta. Alueen etelä- ja pohjoisosassa sijaitsevat kuusivaltaiset, pääasiassa mustikkatyypin vanhan metsän alueet. Väliin jäävät Lusikkaneva ja Isonkivenneva ovat edustavia suoalueita, joilta tavataan avointa nevaa, metsäisiä suosaarekkeita ja reunarämeitä.

Monipuolinen luontokokonaisuus ja hyvä lintualue. Ojittamaton laajahko suoalue, syrjäisen sijaintinsa vuoksi erämainen. Marjakangas ja Hirvikangas ovat pieniä vanhan metsän saarekkeita laajojen talousmetsien keskellä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kohteen muodostavat nykyinen Isonkivennevan luonnonsuojelualue ja suojelematon valtion omistama alue (Lusikkaneva).

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7110 Keidassuot 178
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 64
91D0 Puustoiset suot 27

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 21.11.2019 klo 15.06, päivitetty 21.11.2019 klo 15.05

Julkaisija: