Iso Vaskenvaara

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 733

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

316 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Suomussalmen taajamasta noin 40 kilometriä koilliseen oleva Vaskenvaaran alue sijaitsee suurelta osin rajavyöhykkeellä. Alue on topografialtaan tasaista aapasoiden hallitessa maisemaa. Poikkeuksena on jyrkkäreunainen, jäätikön sulamisvesien muodostama särkkä, joka kohoaa enimmillään parisenkymmentä metriä ympäröivistä soista.

Alue paikkatietoikkunassa

Valtaosa alueen metsistä on VMT-tyypin kankaita, joilla ylismäntyjen alla kuusi on valtapuuna. APS-mäntyjä ja keloja on harvakseltaan useimmilla kuvioilla. Lehtipuusto on pääosin koivua, haapaa ja raitaa on paikoin. Rajan pinnassa on karumpia erirakenteisia mäntyvaltaisia kankaita.

Rajavyöhykkeellä merkittävästi aluetta monipuolistaa kapea, pitkä ja jyrkkärinteinen harju jäkälämetsineen. Alueella on merkitystä paitsi vanhojen metsien, myös harjumetsätyyppien ja suoluonnon suojelulle.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Ison Vaskenvaaran alue on itärajalle sijoittuva tärkeä vanhan metsän suojelukohde, joka kuuluu Suomussalmen Kalevalapuiston kokonaisuuteen. Alueella on myös maisemallisesti arvokas harjuselänne, jota pitkin kulkee itärajan retkeilyreitti

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

9010 Luonnonmetsät 144 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Alueella on Kalevalapuistoon kuuluva Iso Vaskenvaaran luonnonsuojelualue, joka kattaa Natura-alueesta 98%. Alue on perustettu luonnonsuojelualueeksi.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

kairakääpä Antrodia primaeva VU
raidantuoksukääpä Haploporus odorus VU
Julkaistu 6.9.2013 klo 11.12, päivitetty 24.2.2020 klo 15.37

Julkaisija: