Iso Saarisuo - Hoikkasuo - Musta-aapa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301604

kunta

Simo, Kuivaniemi

Pinta-ala

768 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Musta-aapa on mesotrofista suursara- ja suursarakalvakkanevaa, jossa jänteet ovat suhteellisen laajoja ja rimmet kapeahkoja. Alueen itäosissa metsäsaarekkeita. Suon vaihettuminen kivennäismaahan käsittää kapean räme- ja korpirämevyöhykkeen.

Tyypillinen Pohjois-Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen kuuluva suokohde.

Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetty valtausoikeus jää sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Joutsen 25 ).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Iso-Saarisuo-Hoikkasuo-Musta-aapa kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alue on valtion maiden osalta perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Keidassuot (26)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,113)
 • Letot (38)
 • Aapasuot (665)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (30)
 • Puustoiset suot (210)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • suopöllö, Asio flammeus
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • kaakkuri, Gavia stellata
 • kurki, Grus grus
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • teeri, Tetrao tetrix
 • liro, Tringa glareola

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 24.9.2019 klo 10.43, päivitetty 24.9.2019 klo 10.43