Iso Saarisuo - Hoikkasuo - Musta-aapa

Koodi

FI 130 1604

kunta

Simo, Kuivaniemi

Pinta-ala

768 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Musta-aapa on mesotrofista suursara- ja suursarakalvakkanevaa, jossa jänteet ovat suhteellisen laajoja ja rimmet kapeahkoja. Alueen itäosissa metsäsaarekkeita. Suon vaihettuminen kivennäismaahan käsittää kapean räme- ja korpirämevyöhykkeen.

Tyypillinen Pohjois-Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen kuuluva suokohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Iso-Saarisuo-Hoikkasuo-Musta-aapa kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Alue on valtion maiden osalta perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit:

*Keidassuot

<1 %

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

<1 %

*Aapasuot

60 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

1 %

*Puustoiset suot

35 %

* priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kaakkuri

palokärki

kapustarinta

sinisuohaukka

kurki

suokukko

liro

suopöllö

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti   esiintyvät muuttolinnut:

taivaanvuohi

isokuovi

jänkäkurppa

töyhtöhyyppä

valkoviklo

metsäviklo

pikkukuovi

Muuta lajistoa:

harmaasieppo

leppälintu

hernekerttu

pohjansirkku

jänkäsirriäinen

punavarpunen

järripeippo

teeri

käenpiika

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Aapala, Kaisu & Lappalainen, Iiris 1999: Suotyyppien mosaiikkia. Teoksessa: Lappalainen, Iiris (toim.) Suomen luonnon monimuotoisuus. Suomen ympäristökeskus, 47-53. Helsinki.

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Eurola S. & Kaakinen, E.1978: Suotyyppiopas. Porvoo, WSOY. 87 s.

Eurola, S., Huttunen , A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. 2 korj. painos. Oulanka Reports 14. 85 s.

Heikkilä, R. 1997: Uhanalaiset suotyypit. Teoksessa Korhonen, K-M..ja Savonmäki, S. 1997: Metsätalouden ympäristöopas, Metsähallitus, 130 s.Laine, J. & Vasander, H. 1990: Suotyypit. Hämeenlinna, Kirjayhtymä. 80 s.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1977: Soidensuojelun perusohjelma. Komiteanmietintö 1977:48. Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki. 47 s.

Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojeluntyöryhmä 1980: Soidensuojelun perusohjelma II. Komiteanmietintö 1980:15, Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. 45 s.

Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallinen soiden suojelun perusohjelma. Helsinki 1981.164 s.

Ruuhijärvi, Rauno & Häyrinen, Urpo 1980: Suomen luonto 3: Suot. Helsinki, Kirjayhtymä. 347 s.

Julkaistu 11.11.2003 klo 13.20, päivitetty 9.9.2013 klo 7.52