Iso Koihnanneva

Koodi

FI0800034

Kunta

Kauhajoki

Pinta-ala

1390 ha

Aluetyyppi   

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Iso Koihnanneva kuuluu rannikko-Suomen kermikeidassoiden vyöhykkeeseen. Alueella on kaksi edustavaa konsentrista kermikeidasta, Lutakkokeitaat ja Koihnanjärven länsipuoli. Alueella on myös eksentrisiä, Sisä-Suomen keidassuovyöhykkeelle ominaisia keidassoita, joista edustavin on alueen luoteisosassa. Edelleen alueella on laajoja edustavia kalvakkaneva-aapoja, joista osa varsin rimpisiäkin. Laajimmat aapasuo-osat ovat alueen koillis-, luoteis- ja lounaisosassa. Ison Koihnannevan konsentrisille kermikeitaille on tyypillistä allikoiden ja ruoppakuljujen runsaus sekä korkeat ja jyrkkäreunaiset kermit. Lutakkokeitaalla on runsaasti vanhoja suomäntyjä. Läntinen keidas on sen sijaan lähes puuton. Lutakkokeitaiden keidasalueen reunoja kiertävät ojat ja sen eteläpuolelta nostetaan turvetta. Suuri osa Koihnanjärven länsipuolisesta keitaasta on ojitettu 1980-luvulla.

Suon reunojen kivennäismaat ovat enimmäkseen hiekkaa ja soraa. Suon länsipuoliskossa on runsaasti osittain turpeeseen hautautuneita dyynejä ja länsireunalla ainakin kaksi rantavallia, joiden aines on hienoa hiekkaa.

Alue on kokonaisuudessaan edustava näyte Rannikko- ja Sisä-Suomen
keidassuovyöhykkeiden ja Pohjanmaan aapasuovyöhykkeiden rajamailla sijaitsevasta keidas- ja aapasuokompleksista. Alueella on tehty melko paljon ojituksia ja ennallistamistoimet ovat tarpeen.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu  100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alue kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Kohde on toistaiseksi kokonaan suojelun ulkopuolella. Koko alue hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Atlantisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen   
metsäiset dyynit

0 %

*Keidassuot

80 %

*Aapasuot

5 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

1 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

*Canis lupus 
Lynx lynx
*Ursus arctos   

susi
ilves
karhu

* = priorisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I lintulajit:

Cygnus cygnus
Falco columbarius
Gavia stellata
Grus grus
Pluvialis apricaria   
Sterna hirundo
Tetrao tetrix
Tringa glareola


laulujoutsen
ampuhaukka
kaakkuri
kurki
kapustarinta
kalatiira
teeri
liro

lisäksi kaksi uhanalaista lajia

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:

Falco tinnunculus

tuulihaukka

Julkaistu 8.8.2013 klo 12.55, päivitetty 8.8.2013 klo 12.55

Aihealue: