Hyppää sisältöön

Iso Koihnanneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800034
Kunta Kauhajoki
Pinta-ala 1390 ha
Aluetyyppi SAC ja SPA

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Iso Koihnanneva kuuluu Rannikko-Suomen kermikeidassoiden vyöhykkeeseen. Alueella on kaksi edustavaa konsentrista kermikeidasta, Lutakkokeitaat ja Koihnanjärven länsipuoli. Alueella on myös eksentrisiä, Sisä-Suomen keidassuovyöhykkeelle ominaisia keidassoita, joista edustavin on alueen luoteisosassa. Ison Koihnannevan konsentrisille kermikeitaille on tyypillistä allikoiden ja ruoppakuljujen runsaus sekä korkeat ja jyrkkäreunaiset kermit. Lutakkokeitaalla on runsaasti vanhoja suomäntyjä. Läntinen keidas on sen sijaan lähes puuton. Lutakkokeitaiden keidasalueen reunoja kiertävät ojat ja sen eteläpuolelta nostetaan turvetta. Suuri osa Koihnanjärven länsipuolisesta keitaasta on ojitettu 1980-luvulla.

Suon reunojen kivennäismaat ovat enimmäkseen hiekkaa ja soraa. Suon länsipuoliskossa on runsaasti osittain turpeeseen hautautuneita dyynejä ja länsireunalla ainakin kaksi rantavallia, joiden aines on hienoa hiekkaa.

Aluetta on ennallistettu v. 1995-2003 n. 840 ha alalta.

Alue on kokonaisuudessaan edustava näyte Rannikko- ja Sisä-Suomen keidassuovyöhykkeiden ja Pohjanmaan aapasuovyöhykkeiden rajamailla sijaitsevasta keidas- ja aapasuokompleksista. Alueella on tehty melko paljon ojituksia ja ennallistamistoimet ovat tarpeen.
Ojitukset ovat kuivattaneet pahoin Koihnanjärven länsipuolista keidasta ja heikentäneet muissakin osissa luonnontilaa. Alueen ojitetut osat on ennallistettava. Metsätalouskäytössä olleet alueet palutuvat vähitellen luonnontilaan, mutta luontaisen puustorakenteen saavuttamista voi nopeuttaa ennallistamistoimin.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Iso Koihnannevan-Lutakkokeitaiden alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena, tai rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Humuspitoiset järvet ja lammet 13
Keidassuot 1190
Boreaaliset luonnonmetsät 10
Puustoiset suot 460

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Nimi

Aapasuot

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteelliinen nimi

laulujoutsen Cygnus cygnus
ampuhaukka Falco columbarius
tuulihaukka Falco tinnunculus
kaakkuri Gavia stellata
kurki Grus grus
jänkäsirriäinen Limicola falcinellus
keltavästäräkki Motacilla flava
kapustarinta Pluvialis apricaria
kalatiira Sterna hirundo
teeri Tetrao tetrix
liro Tringa glareola
punajalkaviklo Tringa totanus

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia

Julkaistu 11.9.2019 klo 13.08, päivitetty 18.9.2019 klo 14.08

Aihealue: