Iso Kaivoneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800033
Kunta Kauhajoki
Pinta-ala 584 ha
Aluetyyppi    SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

 Alueen kuvaus

Iso Kaivoneva on pitkälle kehittynyt kaunis keidassuo. Alueen keskustassa on runsaasti suuriakin sadevesiallikoita. Suon pohjoisosassa on kirkasvetinen Kaivojärvi. Lammikoiden ja järven rannoilla kasvaa keitaille tyypilliseen tapaan komeita suomäntyjä. Suon kasvillisuus on karua; laaja-alaisimmat suotyypit ovat rahkaneva ja lyhytkortinen neva, lampien väliset kermit kanervaista rahkarämettä. Suon reunaosissa on myös puustoisempia rämeitä.

Suon linnusto on erittäin rikas ja monipuolinen. Pesivä lajisto on alueen keidassoiden runsaimpia. Siihen kuuluvat mm. kalalokki, naurulokki, kapustarinta, liro, suokukko, isokuovi, pikkukuovi, punajalkaviklo, valkoviklo, kurki ja lapinharakka.

Edustavan, allikkoisen keidassuon ja osia valtakunnallisesti arvokkaasta harjumuodostumasta käsittävä kokonaisuus, jolla on huomattava merkitys myös linnustonsuojelukohteena.
Soranotto heikentää harjumuodostuman suojeluarvoja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Iso Kaivoneva kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja on maakuntakaavassa osoitettu SL-2 -alueeksi.

Suota salpaava harjumuodostuma (Karhukangas) sisältyy valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue hankitaan kokonaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Humuspitoiset järvet ja lammet 7
Keidassuot 517
Boreaaliset luonnonmetsät 5
Puustoiset suot 10

Suojelun perusteina olevat lajit

 

Julkaistu 11.9.2019 klo 15.09, päivitetty 11.9.2019 klo 15.11

Aihealue: