Iso Hirviaapa - Lähteenaapa

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen kuvaus

Iso Hirviaapa-Lähteenaavan suojelualuetta voidaan pitää yhtenä laajana suosysteeminä, jossa kuitenkin on erotettavissa kolme selvästi erillistä osa-aluetta. Iso Hirviaapa Torajärven länsipuolella on hyvin karu, suurelta osin keidassuomainen kokonaisuus, joka on säilynyt hyvin luonnontilaisena. Lähteenaapa Torajärven kaakkoispuolella on keskeisiltä osiltaan huomattavan rehevää aapasuota, jossa erikoisuutena on mielenkiintoinen lähteikköalue. Tämän luonnontilaa ovat muuttaneet kaksi pitkää ojaa suon laidoilla ja täällä on tehty ennallistamistöitä useaankin otteeseen 2000-luvulla. Tora-aapa Torajärven pohjois- ja koillispuolella on keskiravinteista aapasuota, jossa puroon ja piilopuroon liittyen on laajoja puustoisia korpia ja rämeitä. 

Arvokas aapa- ja keidassoiden yhdistelmä. Uhanalaisia lintulajeja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Soidensuojelualue, laki n:o 676/81.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 62
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis     
ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta
0,839
7110 Keidassuot 211
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,036
7310 Aapasuot 917
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 27
9080 Fennoskandian metsäluhdat 3,55
91D0 Puustoiset suot 258

Lajit

Metsähanhi Anser fabalis
Suopöllö Asio flammeus
Laulujoutsen          Cygnus cygnus
Nuolihaukka Falco subbuteo
Kurki Grus grus
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Liro Tringa glareola
Sauko Lutra lutra

Alueella on lisäksi kaksi uhanlaista lajia.

Julkaistu 21.8.2013 klo 14.42, päivitetty 6.7.2020 klo 8.28