Iso-Murron haat

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0345004
Pinta-ala: 1 ha
Kunta: Tampere
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Iso-Murron haat kartalla

Alueen kuvaus

Iso-Murron haat sijaitsevat Teiskon Yliskylässä Peräjärven pohjoispuolen kasvistollisesti arvokkaalla alueella. Pitkään jatkunut laidunnus alueilla on loppunut jo 1980-luvun alussa, ja hakoja ympäröiville pelloille on istutettu kuusta ja koivua. Sittemmin osia haoista on hoidettu niittämällä ja raivaamalla. Iso-Murron tilan vanhat rakennukset on hävitetty.

Alueella esiintyy hakamaiden ja kaskilaidunten sekä runsaslajisten kuivien ja tuoreiden niittyjen luontotyyppejä. Suurin osa alueesta on havu- ja lehtipuuhakaa. Itäisemmän osa-alueen puusto on melko iäkästä ja kuusi-, mänty- ja hieskoivuvaltaista. Läntisemmällä osa-alueella pohjoisosassa on kuusikkoa, keskiosassa männikköä sekä eteläosassa koivuja ja jonkin verran koivupökkelöitä. Pensaskerroksessa haoissa on katajaa ja pihlajaa.

Iso-Murron haat on arvioitu perinnemaisemien inventoinnissa maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Pienialainen, kahdesta erillisestä osa-alueesta muodostuva kohde. Umpeenkasvu ja pensoittuminen uhkaa aluetta, jos hoitoa ei jatketa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojelun toteutuskeinona on sopimus.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0,2
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 0,7

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 10.04, päivitetty 8.11.2019 klo 10.08

Julkaisija: