Ilvesmäki-Läämännevan metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341010
Pinta-ala: 45 ha
Kunta: Ruovesi, Ylöjärvi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Ilvesmäki-Läämännevan metsä kartalla

Alueen kuvaus

Ilvesmäki sijaitsee Ison Hautajärven itärannalla. Pääosa alueesta on kuusivaltaista luonnonmetsää, jossa esiintyy runsaasti lahoavaa maapuuta ja pystykeloja. Maasto on topografialtaan vaihtelevaa lounaaseen viettävää rinnettä. Osa boreaalisista luonnonmetsistä on mäntyvaltaisia ja kallioisia. Kosteissa painanteissa tavataan pienialaisia korpilaikkuja. Alueen pohjoisosassa järven rannalla esiintyy myös pieni isovarpuräme.

Läämännevan metsä on metsätalouskäytön ympäröimää havupuuvaltaista metsää, jossa puuston ikä on suhteellisen korkea. Metsäalueen reunoilla ja keskellä olevissa painanteissa tavataan pienialaisia korpilaikkuja.

Ilvesmäen luonnonmetsät ovat edustavia vanhoja metsiä muutoin talousmetsävaltaisessa ympäristössä. Läämännevan metsä on liito-oravan elinaluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelmassa 19 ha.

Suojelun toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 38
91D0 Puustoiset suot 4,2

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 17.12, päivitetty 8.11.2019 klo 17.11

Julkaisija: