Hyyppärän harjualue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200010
Salo, Somero, Lohja
2468 ha
SAC

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Hyyppärän harjualue")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Hyvin monipuolinen Salpausselän harjumuodostuma-alue (harjuja, soita, lähteitä, lampia, raviineja, puroja, kallioita, järviä). Alueella on runsaasti teitä. Humusjärviä ympäröivät soistuneet alueet (rämeet). Lammensuon-Pehkusuon alueelle on ominaista suoluonnon monimuotoisuus. Neva-alue on suorassa yhteydessä Lammenjärveen. Särämäki on pitkä jyrkänteinen kalliojakso, jonka korkein laki on lähes 164 metriä meren pintaa korkeammalla. Särämäen eteläosan kallioalue on keskiravinteista. Muu osa on karua kalliota. Alueella on arvokkaita lähteikköjä mm. Kultalähde, Lamminlähde ja Yrttikorpi, jotka kuuluvat EteläSuomen suojelullisesti arvokkaimpiin lähteisiin. Kohdealueella on tavattu harvinaisia harjukasveja, uhanalaisia lintuja, edustavia harjujen metsätyyppejä sekä luonnontilainen raviinilaakso.

Kohde on pohjavesialuetta. Hyyppärän luontotyypeiltä on tavattu runsaasti EU:n lintudirektiivin lajeja, valtakunnallisesti uhanalaista kasvi- ja eläinlajistoa sekä alueellisesti uhanalaista lajistoa. Pieni osa kohdealueesta ei kuulu mihinkään suojeluohjelmiin (soidensuojelu, vanhat metsät ja harjujensuojelu), luonnonsuojelualueisiin eikä maakuntakaavan suojeluvarauksiin. Tästä ulkopuolisesta alueesta kohteen pohjoisosa liittyy kokonaisuuteen lähes luonnontilaisine järvineen. Särämäellä harjujensuojeluohjelman rajauksen itäpuolella on merkittäviä maisemallisia, biologisia ja geologisia arvoja. Lakiosista avautuu edustavia näkymiä järville. Jääkauden jälkeisenä aikana on kallioalue ollut suurelta osin vedenkoskematon, mikä on Lounais-Suomessa hyvin harvinaista.

Alueen pienvesissä, harjuilla ja lentokentän laidoilla tavataan valtakunnallisesti merkittävää selkärangatonuhanalaislajistoa. Hakkuut rumentavat paikoin maisemaa.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Alueella on Salon kaupungin vedenoton lupaprosessissa määritelty tarkasti lajien ja luontotyyppien seurantaa suojelualueella (veden pinta, pohjaeläimet, kasvit). Alueella on tehty uhanalaisten kasvien (kangasraunikki, hietaneilikka ja idänkeulankärki) siirtoistutuksia tienvarsille (putkilinja, seurakunnan maat + yksityinen maanomistaja) ja Mikolan vanhalle hiekanottoaluellle.

Tavoitteena on jatkossa maisemoida tiilitehtaan naturaan rautuvan alueen hiekanottokuopan reunus paahdeympäristöksi ja saada aikaan laajempi lentokenttään asti ulottuva paahdeympäristökokonaisuus.

Kaikkien tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • osalla alutta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • osalla aletta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä 
  • paikoin luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
  • paikoin luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 

Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.

Hyyppärä, osa Kaskiston lähdesuosta ja Kultalähde ovat luonnonsuojelualueena. Osa Varesjoesta, Lammenharju, Hyyppärä, Oikianummi, Palonummi ja Kaskistonnummi kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Lammensuo, Pehkusuo, Lammenjärvi, Kaskistonkorpi ja Varesjoen kuru kuuluvat soidensuojelun perusohjelmaan. Varesjoen vanha metsä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Hyyppärä, Lammensuo, Lammenjärvi, Pehkusuo, Varesjoen alue, Huhdanoja, Särämäki, Kalattomanotko, lentokentän itäpuolinen alue, Lamminlähteen alue, Pillistönsuon länsipuolinen lähdealue,Kaskistonkorpi, Karaten ympäristö ja puronvarsi, Herakkaanlähteen ympäristö, Isovalkeen luoteispuolinen alue, Murjumäen alue ja Hossoja suojellaan luonnonsuojelulailla.

Lähes kaikilla muilla alueilla maa-aineksen ottoa rajoitetaan maa-aineslailla.

Osa järvistä toteutetaan vesilailla. Varesjoen keskiosa suojellaan metsälailla ja vesilailla.

 

Julkaistu 9.8.2013 klo 10.50, päivitetty 13.5.2020 klo 16.24

Aihealue: