Hyyppään alue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900021
Pinta-ala: 28,9 ha
Kunta: Laukaa
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Hyyppäänvuoren alue muodostuu maisemallisesti erittäin merkittävästä Lievestuoreenjärven länsirannan kallioisesta vuoresta. Kallioluontotyypit ovat vuoren pohjoispuolella erittäin edustavia. Vanhahkon luonnonmetsän alue rajautuu lähinnä Hyyppäänvuoren lakiosiin, lakimetsät ovat mäntyvaltaisia, lahopuuta alueella on varsin vähän. Alempana rinteillä ja vuoren laen eteläosassa kasvaa myös sekametsiä, jossa luonnonmetsän piirteet ovat vähäisempiä, lahopuuta niukasti ja metsätalouden jäljet paikoin varsinkin vuorenlaen itä- ja pohjoispuolella selvästi näkyvissä. Vuoren länsipuolen juurella kasvaa muutamia runkolehmuksia. Luonnonarvojensa lisäksi Hyyppäänvuori on luonnonmaisema-alueena tunnettu matkailukohde.

 

Hyyppäältä avautuu komeat maisemat

 

Hyyppään alueen metsät ovat lakialueella luonnontilansa melko hyvin säilyttäneitä vanhoja, suhteellisen harvoja kalliomännikköjä. Etenkin jyrkänteiden äärillä on runsaasti mäntykeloja. Rinteiden metsissäkin on luonnontilaisen kaltaisen metsän tunnusmerkkejä ja metsien arvoa nostaa niiden rehevyys. Hyyppäänvuoren rinteillä kasvavat mm. Keski-Suomessa harvinaiset metsänätkelmä ja soikkokaksikko. Alueelta on tieto myös alueellisesti uhanalaisesta lehtoneidonvaipasta vuodelta 1982. Pohjoiskoillisrinteillä kasvaa myös alueellisesti silmälläpidettävä vaatelias isotuppisammal. Alueen luontotyypit ovat herkkiä avohakkuille, kallionlouhinta alueella aiheuttaisi merkittäviä luontovaurioita.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin. 

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 9,5
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 10,1

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1910 liito-orava Pteromys volans

 

 

Julkaistu 8.7.2013 klo 9.43, päivitetty 15.7.2019 klo 16.31