Hyyppään alue

 Alueen koodi: FI0900021
 Pinta-ala: 28,9 ha
 Kunta: Laukaa
 Aluetyyppi: SCI

Hyyppäänvuoren alue muodostuu maisemallisesti erittäin merkittävästä Lievestuoreenjärven länsirannan kallioisesta vuoresta. Kallioluontotyypit ovat vuoren pohjoispuolella erittäin edustavia. Vanhahkon luonnonmetsän alue rajautuu lähinnä Hyyppäänvuoren lakiosiin, lakimetsät ovat mäntyvaltaisia, lahopuuta alueella on varsin vähän. Alempana rinteillä ja vuoren laen eteläosassa kasvaa myös sekametsiä, jossa luonnonmetsän piirteet ovat vähäisempiä, lahopuuta niukasti ja metsätalouden jäljet paikoin varsinkin vuorenlaen itä- ja pohjoispuolella selvästi näkyvissä. Vuoren länsipuolen juurella kasvaa muutamia runkolehmuksia. Luonnonarvojensa lisäksi Hyyppäänvuori on luonnonmaisema-alueena tunnettu matkailukohde. 

Hyyppäältä avautuu komeat maisemat

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alueelle on vireillä Laukaan kunnan työnä Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaavoitus, jossa aluetta oltaneen esittämässä luonnonsuojelualueeksi. Toteutetaan luonnonsuojelulain keinoin. 

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

 Kasvipeitteiset silikaattikalliot  33
 *Boreaaliset luonnonmetsät  35

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
 *liito-orava 

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
 huuhkaja 

Muuta lajistoa:
 isotuppisammal
 lehtoneidonvaippa
 metsänätkelmä
 soikkokaksikko

Julkaistu 8.7.2013 klo 9.43, päivitetty 8.7.2013 klo 9.43