Hyrsyvuoma

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301002

Kunta

Pello

Pinta-ala

103 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Hyrsyvuoman läpi virtaavan Yrttiojan varrella kasvillisuus on rehevää, paikoin korpea, paikoin lähes tulvalehtomaista. Ravinteisuudeltaan Hyrsyvuoma on pääosin mesotrofinen. Suolla on myös merkitystä lintusuona.

Tärkeä Länsi-Lapin suoalue.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hyrsyvuoma kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (9)
  • Aapasuot (93)
  • Puustoiset suot (34)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus

 

Julkaistu 11.9.2019 klo 13.44, päivitetty 11.9.2019 klo 13.43

Julkaisija: