Huutavanholma

Koodi

FI0600057

Kunta

Kuopio

Pinta-ala (ha)

43

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Huutavanholma on jyrkkäpiirteistä, paikoin louhikkoista mäkimaastoa. Alueen merkittävin kohta on Tahkomäen länsipuolelta lähtevä, Tahkomäen eteläpuolitse itään laskeva puro, jonka varressa on rehevää korpi- ja lehtokasvillisuutta. Alueen kangasmetsät ovat pääasiassa nuoria (kehitysluokka < 4) tuoreita kankaita. Kallioperä on valtaosin kvartsiittia, pienialaisesti myös amfiboliittia.

Alue on kasvilajistollisesti arvokas.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Huutavanholma on pääosin lehtojensuojelualue. Alueeseen esitetään liitettäväksi 2 hehtaarin palsta suojelualueen itäpuolelta - lisäalue on puronvarsilehtoa.

Luontodirektiivin luontotyypit

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion
fluitantis ja Callatricho-Batrachium- kasvillisuutta

0 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

2 %

Boreaaliset luonnonmetsät

16 %

Boreaaliset lehdot

12 %

Puustoiset suot

13 %

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Pteromys volans 

liito-orava

Cinna latifolia

hajuheinä

Julkaistu 19.6.2013 klo 11.42, päivitetty 19.6.2013 klo 11.42