Hurujärvi - Iso-Mustajärvi

Koodi

FI 130 1909

Kunta

Tornio

Pinta-ala

310 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Järvet sijaitsevat Tornionjoen sivuhaaraan Liakanjokeen laskevan Mustajoen latvoilla. Molempia järviä on aikoinaan laskettu, joten järviä ympäröi laaja turvepohjainen suursaraniittyvyöhyke, jossa kasvaa sarojen lisäksi mm. kurjenjalkaa ja järvikortetta sekä paikoin pajukkoa. Hurujärven vesikasvilajistossa yleisempiä ja runsaimpia lajeja ovat sarojen (vesisara, Carex aquatilis ja pullosara, C. rostrata) ja järvikortteen lisäksi ahvenvita (Potamogeton perfoliatus), uistinvita (Potamogeton natans), siimapalpakko (Sparganium friesii), konnanulpukka (Nuphar pumila) sekä Drepanocladus-suvun vesisammalet ja Chara-suvun näkinpartaiset levät.

Pesivän linnuston perusteella järvet ovat valtakunnallisesti arvokkaita lintuvesiä ja niillä on myös kohtalainen merkitys muutonaikaisena ruokailu- ja levähdysalueena.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.
Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain nojalla.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

74 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

26 %

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

kalatiira

mustakukku-uikku

kurki

sinisuohaukka

lapintiira

suokukko

laulujoutsen

uivelo

liro

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti  esiintyvät muuttolinnut:

mustaviklo

metsähanhi

jänkäkurppa

pikkulokki

jouhisorsa

Muuta lajistoa:

haapana

lapasorsa

sinisorsa

tavi

telkkä

tukkasotka

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen tiivistelmään. Natura-arvioinneissa tulee käyttää varsinaisia Natura-tietolomakkeen (Natura Data Form) tietoja, jotka sisältävät laji- ja luontotyyppikohtaisia arviointitietoja. Natura-tietolomakkeita voi tilata Suomen ympäristö- keskuksesta ja Lapin ympäristökeskuksesta.

Lisää luontotietoa (aluekohtaista ja yleistä):

Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura 2000 -luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, 2. korj. painos, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 194 s.

Ilmonen, J., Ryttäri, T. ja Alanen A. 2001: Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet. Suomen Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellinen arviointi. Suomen ympäristö 510. Suomen ympäristökeskus. 177 s.

Leivo, Mauri et.al. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Bird Life Suomen julkaisuja no 4. Kuopio. Suomen graafiset palvelut. 142 s.

Räinä, P., Jokimäki, J. ja Kaisanlahti-Jokimäki, M-L. 2000: Lapin lintuvedet - linnusto, tila ja suojelu. Alueelliset ympäristöjulkaisut 94, Lapin ympäristökeskus., Lapin yliopistopainos. 92 s.

Räinä, Pekka (toim.) 2005: Lapin lintuvedet: suojelun, hoidon ja käytön järjestäminen, Lapin lintuvesityöryhmän mietintö, Alueelliset ympäristöjulkaisut 393, Lapin ympäristökeskus. Gummerus, Vaajakoski. 135 s.

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1981, Maa- ja metsätalous- ministeriön lintuvesityöryhmä, Komiteanmietintö 1981:32, Helsinki, Valtion painatuskeskus, 197 s.

Rauhala, P. (toim.) 1992. Tornion arvokkaimmat linnustokohteet. Tornion kaupungin ympäristöjulkaisu 1992. 22s.

Julkaistu 19.8.2013 klo 12.38, päivitetty 19.8.2013 klo 12.38

Julkaisija: