Hurujärvi - Iso-Mustajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301909

Kunta

Tornio

Pinta-ala

310 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Järvet sijaitsevat Tornionjoen sivuhaaraan Liakanjokeen laskevan Mustajoen latvoilla. Molempia järviä on aikoinaan laskettu, joten järviä ympäröi laaja turvepohjainen suursaraniittyvyöhyke, jossa kasvaa sarojen lisäksi mm. kurjenjalkaa ja järvikortetta sekä paikoin pajukkoa. Hurujärven vesikasvilajistossa yleisempiä ja runsaimpia lajeja ovat sarojen (vesisara, Carex aquatilis ja pullosara, C. rostrata) ja järvikortteen lisäksi ahvenvita (Potamogeton perfoliatus), uistinvita (Potamogeton natans), siimapalpakko (Sparganium friesii), konnanulpukka (Nuphar pumila) sekä Drepanocladus-suvun vesisammalet ja Chara-suvun näkinpartaiset levät.

Pesivän linnuston perusteella järvet ovat valtakunnallisesti arvokkaita lintuvesiä ja niillä on myös kohtalainen merkitys muutonaikaisena ruokailu- ja levähdysalueena.

Järviä uhkaa umpeenkasvu.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamallaluonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.
Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain ja rakennuslain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (63)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (210)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • jouhisorsa, Anas acuta
 • metsähanhi, Anser fabalis
 • tukkasotka, Aythya fuligula
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • kurki, Grus grus
 • pikkulokki, Larus minutus
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • uivelo, Mergus albellus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • mustakurkku-uikku, Podiceps auritus
 • kalatiira, Sterna hirundo
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
Julkaistu 26.9.2019 klo 13.16, päivitetty 26.9.2019 klo 13.16

Julkaisija: