Huhkojärvi

 Alueen koodi: FI0900029
 Pinta-ala: 151 ha
 Kunta: Jämsä, Keuruu
 Aluetyyppi: SCI 

Huhkojärvi on pitkä ja kapea rotkojärvi, jonka eteläosan rannat nousevat jopa 60 m järven pinnasta. Järvi on syntynyt luode-kaakko -suuntaiseen murroslaaksoon. Alueen kallioperässä tavataan Keski-Suomessa harvinaisehkoja kivilajeja metabasalttia ja amfiboliittia. Huhkojärvi on syvä ja syvimmäksi kohdaksi on mitattu 42,5 m. Vesi on humusväritteistä. 

Vesikasvillisuus on hyvin niukkaa, mutta pohjassa on lahnaruohokasvustoja ja rantavesissä kasvaa harvakseltaan järvikortetta, ulpukkaa ja siimapalpakkoa. Kallioiden kasvillisuus on karua, mutta kalkkivaikutuksen takia erikoista; mm. kissankäpälä, kissankello, kallio- ja ahokeltano sekä pahtanurmikka kuuluvat rannoilla nousevien pahtojen lajistoon. Kallioiden puusto on luonnotilaista, mutta laelta yleensä hakattua. 

Aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan tai suojelualueen läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Rantojensuojeluohjelma
 - Arvokkaat kallioalueet
 - Seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 616
 - Luonnonsuojelualue eteläosissa

Suojelun toteuttamiskeinot:
 - Vesilaki: vesialueet
 - Luonnonsuojelulaki: rantojensuojeluohjelman alueet (valtaosin jo rauhoitettu/hankittu valtiolle suojelutarkoitukseen)
 - Maa-aineslaki ja Metsälaki: rantojensuojeluohjelman eteläpuolinen alue 

 Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. 

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet 30
 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 12
 Kallioiden pioneerikasvillisuus 20
 *Boreaaliset luonnonmetsät  6

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
 huuhkaja
 kuikka
 metso
 pyy

Muuta lajistoa:
 pahtanurmikka
 suomenlumme

Julkaistu 10.7.2013 klo 9.52, päivitetty 10.7.2013 klo 9.52