Huhkainvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900102
Pinta-ala: 28 ha
Kunta: Kuhmoinen,Padasjoki
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Alueen kuvaus

huhkainv.jpg
 

Huhkainvuori sijaitsee Päijänteen Harmoistenlahden pohjoisrannalla. Kallioperältään alue on pääasiassa vaaleanharmaata keskirakeista granodioriittia. Alueella on maisemallisesti merkittävä ja vuoren laelta avautuvat hienot näkymät Päijänteelle.

Huhkainvuori on kalliokasvillisuudeltaan ja -kasvistoltaan biologisesti arvokas kalliokohde. Edustavimmat alueet sijaitsevat vuoren kaakkoissivulla, jonka viistojyrkänteiset seinämät ovat 25-35 m korkeita. Jyrkänteillä ja etenkin niiden tyvillä on runsaasti mesotrofista kalliokasvillisuutta, mm. rakojen, ylikaltevien seinämien ja pystypintojen sammalistoja sekä paahteisia pystypintoja. Arvokkaaseen kasvilajistoon kuuluvat mm. vuorimunkki, tummaraunioinen ja mäkitervakko. Ylärinteillä on epäyhtenäisiä poronjäkäliköitä. Alueella on rauhoitettu pieni, parhaita jyrkänneosia käsittävä alue, jossa kasvaa useita uhanalaisia kasvilajeja.

Jyrkänteen alla on edustava lehto pääosin Hämeen puolella. Kookasta leppää ja haapaa kasvava lehto on edustava, monilajinen ja rehevä ja sen kasvilajistoon kuuluvat mm. lehtopalsami, haisukurjenpolvi, lehmus, mustakonnanmarja, taikinanmarja ja sinivuokko.

Huhkainvuori on biologisesti arvokas kalliokohde, jolla tavataan sekä harvinaisia kasvillisuustyyppejä, että runsaasti harvinaista kallio- ja lehtolajistoa (kohdassa 3.3., muut tärkeät lajit mainitut Keski-Suomessa uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit).

Uhkana voivat olla metsänhakkuut ja mahdollinen kalliolouhinta tai kaivostoiminta. Avohakkuita on tehty aivan suojelualueen reunassa, mikä on aiheuttanut paikoin pienilmasto muutoksen kallion tyvellä. Kallion lakialueella on hakkuiden seurauksena taimikkoa.

Suojelun perusteena olevat luontotyypit
 

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 6,2
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 1
9050 Boreaaliset lehdot 2

 

Suojelun perusteena olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Keski-Suomen arvokkaat kallioalueet
- Keski-Suomen seutukaavan 4. vk SL 617 (3 ha)
- Rauhoitettu 1 ha

Suojelun toteuttamiskeinot:
- Luonnonsuojelulaki (jo rauhoitettu 1 ha alue)
- Maa-aineslaki, metsälaki

 

Julkaistu 29.1.2021 klo 13.11, päivitetty 29.1.2021 klo 13.10