Housuvaara

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 715

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

797 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Housuvaara kuuluu Kalevalapuistoon ja Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen. Se sijaitsee valtakunnan rajan tuntumassa Vieremänsuon ja Martinselkosen Natura-alueiden välissä. Alueella on luonnontilaisen kaltaisia lahopuustoisia kuusikoita, joissa on myös runsaasti vanhaa lehtipuustoa. Pääpuulajeilla on hyvä lahojatkumo aarniometsän tunnuslajeineen. Kauan sitten tehdyt harsinnat ovat kohdistuneet mäntyyn, vaikkakin eteläosan harjulta on kuvattu myös erirakenteista männikköä vanhoine ylispuineen.

Alue paikkatietoikkunassa

Alueella on myös lähes luonnontilaisia harjulampia, joiden ympäristöä ei ole ojitettu eikä hakattu. Arvokkaat pienvedet sijaitsevat lähinnä rajavyöhykkellä, joten ne ovat rauhallisia elinympäristöjä eläimille.

Alueella on merkitystä erityisesti luonnontilaisen kaltaisten metsäkuvioiden ja soiden mosaiikin sekä pienvesien suojelun kannalta.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Humuspitoiset järvet ja lammet, puustoiset suot ja luonnonmetsät ovat Housuvaaran keskeisiä suojeluperusteita. Kuusikoissa on runsaasti vanhaa lehtipuustoa ja lahopuuta. Eteläosan harjualueella on vanhoja ylispuumäntyjä ja luonnontilaisia harjulampia. 

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 109 ha
9010* Luononmetsät 326 ha
91D0* Puustoiset suot 178 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Housuvaaran Natura-alue on kokonaan valtion omistuksessa. Alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki. Alueella on Kalevalapuistoon kuuluva Housuvaaran luonnonsuojelualue, joka kattaa Natura-alueesta 97%. Alue on perustettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 2014.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

riekko Lagopus lagopus VU
hömötiainen Poecile montanus EN
pyy Tetrastes bonasia VU
Julkaistu 6.9.2013 klo 8.56, päivitetty 28.2.2020 klo 15.09

Julkaisija: