Housukosken alue

 Alueen koodi: FI0900045
 Pinta-ala: 232 ha
 Kunta: Multia
 Aluetyyppi: SCI

Pinnanmuodoiltaan vaihteleva harjualue, jonka jokilaaksossa virtaa meanderoiva joki. Harjumuodostuman arvoa lisää alueella esiintyvät dyynit, joista pohjoisempi on noin kilometrin pituinen. Jokivarressa tavataan paikoin korkeita rantatörmiä. Hännättömänjoki ja Palsakosken jälkeen Soutujoki on edustava meanderoiva joki, jonka Housukosken koskialue on edustava ja maisemallisesti hieno. Jokireitti on nykyisin varsin luonnontilainen ja siellä elää mm. saukko. 

Housukosken vaihtelevaan maastoon on tehty luontopolku.

Alueen tekee arvokkaaksi paitsi harjumuodostuma ja siihen liittyvä jokilaakso, myös luonnontilaisena säilyneet metsät. Jokilaaksossa tavataan varsin luonnontilaisia havupuusekametsiä ja lehtipuuvaltaisia metsiä. Housukosken länsipuolella kasvaa komeaa varttunutta aarnimaista kuusikkoa. Kohteen eteläosassa rantatörmän yläpuolella oleva harjumetsä on osin lähes luonnontilaista. Alueen monimuotoisuutta lisäävät lähteiset kohdat ja pienialaiset puustoiset suot.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

 Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Vanhojen metsien suojeluohjelma
 - Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk SL 621, 3. vk S1, 5. vk S/ha 660, 5. vk pv 803

 Suojelun toteuttamiskeinot:
 - Luonnonsuojelulaki: vanhojen metsien suojeluohjelma ja metsähallituksen maat
 - Maa-aineslaki ja metsälaki: muut maa-alueet
 - Vesilaki: vesialue

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

 Atlantisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit 0
 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit  5
 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja  0
 Vaihettumissuot ja rantasuot 4
 *Boreaaliset luonnonmetsät  14
 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit  7
 *Puustoiset suot  10

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
 saukko
 *liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
 metso
 palokärki
 pohjantikka
 pyy

Muuta lajistoa:
 korppi
 kanadanmajava
 metsäsopuli

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.46, päivitetty 4.7.2013 klo 15.46