Housukosken alue

Alueen koodi: FI0900045
Pinta-ala: 232 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Housukosken alue on pinnanmuodoiltaan vaihteleva harjualue, jonka jokilaaksossa virtaa meanderoiva joki. Harjumuodostuman arvoa lisäävät harjumetsäluontotyyppiin kuuluvat dyynit, joista pohjoisempi on noin kilometrin pituinen. Jokireitti on varsin luonnontilainen ja siihen kuuluu koskijaksoja ja hitaasti virtaavaa meanderoivaa jokiuomaa. Jokivarressa tavataan paikoin korkeita rantatörmiä. Jokireitti on nykyisin varsin luonnontilainen ja siellä elää mm. saukko. Jokilaaksossa esiintyy havupuusekametsiä ja lehtipuuvaltaisia metsiä. Etenkin kohteen etelä- ja keskiosassa esiintyy vanhoja luonnonmetsiä. Pohjoisosaa luonnehtivat talouskäytössä olevat mäntykankaat.

 

Housukosken vaihtelevaan maastoon on tehty luontopolku.

Alueen tekevät arvokkaaksi paitsi harjumuodostuma ja siihen liittyvä jokilaakso, myös luonnontilaisena säilyneet metsät. Jokilaaksossa tavataan varsin luonnontilaisia havupuusekametsiä ja lehtipuuvaltaisia metsiä. Housukosken länsipuolella kasvaa komeaa varttunutta aarnimaista kuusikkoa. Kohteen eteläosassa rantatörmän yläpuolella oleva harjumetsä on osin lähes luonnontilaista. Alueen monimuotoisuutta lisäävät lähteiset kohdat ja pienialaiset puustoiset suot. 

Housukosken alue on monimuotoinen jokilaakson ympärille sijoittuva harjualue, jonka luontoarvot liittyvät virtavesiluontoon ja siihen rajautuviin metsällisiin arvoihin. Luontodirektiivin liitteen II-lajeista alueella esiintyvät saukko ja liito-orava.

Harju- ja dyynimuodostumien uhkana voi olla soranotto. Muutoin alueen luonteeseen voi vaikuttaa etenkin metsätalous. Hännättömänjoki on ahkerassa virkistyskalastuskäytössä, mikä näkyy polkuina joenvarressa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Vanhojen metsien suojeluohjelma
  • Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk SL 621, 3. vk S1, 5. vk S/ha 660, 5. vk pv 803

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki: vanhojen metsien suojeluohjelma ja metsähallituksen maat
  • Maa-aineslaki ja metsälaki: muut maa-alueet
  • Vesilaki: vesialue

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 4,2
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 7,8
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,1
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 4,9
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,05
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 32
9060 Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 20
91D0 Puustoiset suot 12

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1355 saukko Lutra lutra
1910 liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.46, päivitetty 12.8.2019 klo 13.04