Hossa

Koodi FI1200743
Kunta Suomussalmi
Kuusamo
Taivalkoski
Pinta-ala (ha) 10 162
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Hossan retkeilyalue koostuu puisto- ja aarniosista. Puisto-osalla harjoitetaan rajoitettua metsätaloutta ja aarniosat säilytetään koskemattomina.

Noin puolet alueen maapinta-alasta on jääkauden loppuvaiheessa syntyneitä harjuja, sora- ja hiekkakenttiä ja suppamaastoa. Maisemaa luonnehtivat reunoiltaan jyrkästi kohoavat, osin lampien ja järvien reunustamat tunneliharjut. Metsät ovat pääosin kuivahkoja tai kuivia kankaita. Paikoin tavataan jäkälikköisiä mäntykankaita. Rehevämpää metsää tavataan vain pienialaisesti ja lähinnä purojen varsilla ja painanteissa. Alueen metsät ovat erirakenteisia ja lehtipuuta esiintyy paikoittain.

Hossan suot ovat enimmäkseen keskiravinteisia nevoja ja rämeitä, joista monia luonnehtii siniheinä. Hossan järvialue on edustava yhtenäinen pienvesialue, joka sisältää erityyppisiä pienehköjä järviä sekä puro- ja jokireittejä. Alueen pohjoisosassa on Julman Ölkyn - Somerjärven rotkojärvialue.

Alueella on arvokas kalasto, johon kuuluvat mm. luonnontilaiset taimen-, tammukka- ja harjuskannat. Hossassa liikkuu kaikki suurpetomme ja alueella on elinvoimainen saukkokanta. Hossan retkeilyalue on erittäin suosittu retkeily-, kalastus- ja melontapaikka, joka tarjoaa retkeilijöille hyvät palvelut.

Metsähallituksen WWW-sivuilla on lisätietoja Hossan retkeilyalueesta.

Suojelutilanne (%)

Valtion retkeilyalue.

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue sisältyy valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan, joka on Suomussalmen puolella suureksi osaksi toteutunut ulkoilulain nojalla valtion retkeilyalueena. Suomussalmen puoleisessa osassa vielä toteutumattomat valtionmaat on tarkoitus liittää retkeilyalueeseen. Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa sijaitsevat osat on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla. Alueet ovat jo suurimmaksi osaksi valtion omistuksessa. Natura-alue rajautuu kaivospiiriin.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 1
Karut kirkasvetiset järvet 19
Puustoiset suot* 5
Pikkujoet ja purot <1
Aapasuot* 7
Luonnonmetsät* 66
Lähteet ja lähdesuot <1
Letot <1
Vaihettumissuot ja rantasuot <1
Kallioiden pioneerikasvillisuus <1
Silikaattikalliot <1
Harjumetsät 7
Tulvametsät <1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Helmipöllö Aegolius funereus
Hiiripöllö Surnia ulula
Kalatiira Sterna hirundo
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Pikkulepinkäinen Lanius collurio
Pohjantikka Picoides tridactylus
Pyy Bonasa bonasia
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus
Vesipääsky Phalaropus lobatus

Lisäksi yksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Ahma Gulo gulo
Ilves  Lynx lynx
Karhu  Ursus arctos
Saukko  Lutra lutra
Susi  Lupus canus

Julkaistu 22.8.2013 klo 15.11, päivitetty 23.8.2013 klo 8.17