Hirvijärvi

 Alueen koodi: FI0900030
 Pinta-ala: 60 ha
 Kunta: Keuruu
 Aluetyyppi: SCI 

Hirvijärvi on sekametsiä ja puustoisia soita sisältävä vanhojenmetsien suojeluohjelman kohde. Alue on melko luonnontilainen tietä ja joitakin ojia lukuunottamatta. Puusto on varttunutta ja tiheää, joukossa on kuolleita pystypuita, maapuita ja joitakin kookkaita haapoja. Aluskasvillisuus on rehevää ja paikoin lehtomaista. Alueen suot ovat puustoisia rämeitä, joita on ojitettu. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Vanhojen metsien suojeluohjelma 

Suojelun toteuttamiskeinot:
 - Luonnonsuojelulaki 

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

 *Boreaaliset luonnonmetsät  72
 *Puustoiset suot  28

 Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
 *liito-orava 

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
 metso
 palokärki
 pohjantikka
 pyy
 varpuspöllö

Julkaistu 10.7.2013 klo 9.53, päivitetty 10.7.2013 klo 9.53