Hirtopohja

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0334001
Orivesi
254 ha
SPA

Hirtopohja

Alueen kuvaus

Hirtopohja on arvokas linnustoalue. Hirtopohja ja Rönninsalmi ovat tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka. Alueella esiintyy myös muutamia uhanalaisia, erityisesti suojeltavia lajeja.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa on SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona on maa-alueilla luonnonsuojelulaki, vesialueella luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Vesialueilla kalastus ja metsästys sallittu, jollei niitä jonkin muun syyn perusteella kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot  60

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • haarahaukka Milvus migrans
 • helmipöllö Aegolius funereus
 • kaakkuri Gavia stellata
 • kalatiira Sterna hirundo
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • liro Tringa glareola
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • peltosirkku Emberiza hortulana
 • pikkujoutsen Cygnus columbianus
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • ruisrääkkä Crex crex
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • suopöllö Asio flammeus
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • uivelo Mergus albellus

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

 • tuulihaukka Falco tinnunculus
 • heinätavi Anas querquedula
 • mustalintu Melanitta nigra
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • mustaviklo Tringa erythropus
 • harmaahaikara Ardea cinerea

Muuta lajistoa

 • pikkutikka Dendrocopus minor
 • selkälokki Larus fuscus fuscus (ehd.)

Julkaistu 8.8.2013 klo 8.53, päivitetty 16.8.2013 klo 12.07

Julkaisija: