Hyppää sisältöön

Hinjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800059
Kunta Korsnäs, Närpiö
Pinta-ala 420 ha
Aluetyyppi    SAC ja SPA

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kohde käsittää Hinjärven eteläosan sekä sen lounaispuolisen Norrmossenin pohjoisosan.
Hinjärvi on valuma-alueeltaan pieni, noin kymmenen kilometrin päässä merestä sijaitseva humuspitoinen matala järvi. Rannat ovat alavia ja kasvillisuusvyöhykkeet melko leveät. Ilmaversoiskasvillisuuden valtalaji on järvikorte, paikoin on runsaasti osmankäämiä. Järven eteläosalla on merkitystä varsinkin vesilintujen elinympäristönä. Järvellä on tavattu myös harvinaisuuksia. Suojeluarvoa nostavat erityisesti laajat rantaluhdat, joiden kasvillisuus on monimuotoista. Paikoin rantametsävyöhykkeessä on runsaasti tervaleppiä, paatsamaa ja haapaa. Järven länsirannan pienialaisessa järeäpuustoisessa lehdossa on mm. rehevä mustakonnanmarjakasvusto.
Norrmossen on nuori karu keidassuo, jonka keskiosissa on lähinnä rahkarämettä, lyhytkortista nevarämettä ja lyhytkortista nevaa, joissa on osin ruoppapintaisia kuljuja. Suon reunaosissa on pääasiassa isovarpurämettä. Norrmossenin lounaisreunalla on varsin luonnonmukaisena säilynyttä varttunutta tiheää kuusivaltaista MT-metsää, jossa on paikoin paljon tuulenkaatoja ja muutenkin maapuita kohtalaisesti.

Valtakunnallisesti arvokas lintujärvi, jolla on merkitystä vesilintujen elinympäristönä. Edustavia rantaluhtia.
Erityismerkitystä uhanalaisen lajiston suojelun kannalta.
Laajan alueen suurin järvi, jolla on myös huomattavaa kalatalous- ja virkistyskäyttöarvoa.
Turkistarhauksen ja maatalouden aiheuttama ravinnekuormitus voi aiheuttaa liikarehevöitymistä.
Järveä säännöstellään alavien rantamaiden kuivana pitämiseksi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyydeltä luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Hinjärven eteläosa ja Långviken sisältyvät valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan sekä maakuntakaavaan luonnonsuojelualueena merkinnällä SL3.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hinjärvi rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena omistajien kanssa sovittavin rauhoitussäännöin.
Norrmossen hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan yksityismaan suojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Humuspitoiset järvet ja lammet 254
Keidassuot 64,6
Vaihettumissuot ja rantasuot 42
Boreaaliset luonnonmetsät 4,81
Boreaaliset lehdot 0,5
Puustoiset suot 28,5

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

metsähanhi Anser fabalis
sinisuohaukka Circus cyaneus
laulujoutsen Cygnus cygnus
kurki Grus grus
pikkulokki Larus minutus
uivelo Mergus albellus
suokukko Philomachus pugnax
kapustarinta Pluvialis apricaria
luhtahuitti Porzana porzana
liro Tringa glareola
liito-orava Pteromys volans

Alueella on lisäksi 4 uhanalaista lajia

 

Julkaistu 19.9.2019 klo 15.29, päivitetty 19.9.2019 klo 15.32

Aihealue: