Hiidenjärven lehto

Koodi

FI0600006

Kunta

Tuusniemi

Pinta-ala (ha)

9

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Hiidenjärven lehto koostuu kahdesta osasta, Hiidenjärven itärantaan sijoittuvasta, dolomiittisten kalliojyrkänteiden alapuolisesta länsirinteessä sijaitsevasta lehtojensuojeluohjelman rajauksessa ja Hiidenjärven eteläpuolisesta rauhoitetusta lehtoalueesta. Kasvillisuus Hiidenjärven itärannalla vaihtelee ylärinteen kuivahkosta lehdosta järvenrannan ja puronvarren kosteaan suurruoholehtoon. Pääosa alueesta on kuitenkin VRT -lehtoa ja tuoretta OMaT -lehtoa, jonka valtapuina ovat harmaaleppä,koivu ja mänty, järven eteläpäässä myös tuomi, tervaleppä ja pajuja. Idästä laskevan Matinlammen laskupuron varressa on tiheää kuusikkoa ja lepikkoa, jossa kasvaa runsaasti mm. mustakonnanmarjaa ja lehto-orvokkia, ylempänä kotkansiipeä. Eteläisemmän rauhoitetun lehtoalueen koillisosa on n. 40 vuotta sitten hakattua rinnelepikkoa, joukossa 30 % koivua, katajaa, alikasvoskuusia. Luoteisosan lähteestä laskee pikkupuro melkein umpeutuneeseen pieneen ojaan. Eteläosan läpi kulkee kuivuneen puron uoma, joka laskee pohjoisosan isoon ojaan. Puron varressa on laaja kotkansiipivaltainen saniaislehto, jossa kasvaa myös mm. hiirenporrasta, velholehteä ja lehtoleinikkiä. Eteläosan puusto on valtaosin harmaaleppää, koivua ja kuusta, seassa haapaa, tuomea ja pihlajaa. Maapuuta on koko alueella keskimäärin 50-100 kpl/ha, eniten on halk. 5-15 cm paksuista koivua, ohutta kuusta, yksittäin harmaaleppää, haapaa, raitaa sekä mäntyä. Pystylahopuuta on alle 50 kpl/ha; koivupökkelöitä, yksittäin haapapökkelöitä, muutama keloutuva mänty ja pystyynkuivanut kuusi.

Boreaalista lehtoa. Tikankontti ja useita alueellisesti uhanalaisia lehtokasveja.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pohjoisempi kohde lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva alue. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit

Boreaaliset lehdot

100 %

Julkaistu 19.6.2013 klo 11.28, päivitetty 19.6.2013 klo 11.28