Hiidenjärven lehto

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600006
Kunta Tuusniemi
Pinta-ala (ha) 9
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Hiidenjärven lehto koostuu kahdesta osasta, Hiidenjärven itärantaan sijoittuvasta, dolomiittisten kalliojyrkänteiden alapuolisesta länsirinteessä sijaitsevasta lehtojensuojeluohjelman rajauksesta ja Hiidenjärven eteläpuolisesta rauhoitetusta lehtoalueesta. Kasvillisuus Hiidenjärven itärannalla vaihtelee ylärinteen kuivahkosta lehdosta järvenrannan ja puronvarren kosteaan suurruoholehtoon. Pääosa alueesta on kuitenkin VRT -lehtoa ja tuoretta OMaT -lehtoa, jonka valtapuina ovat harmaaleppä, koivu ja mänty, järven eteläpäässä myös tuomi, tervaleppä ja pajuja. Idästä laskevan Matinlammen laskupuron varressa on tiheää kuusikkoa ja lepikkoa, jossa kasvaa runsaasti mm. mustakonnanmarjaa ja lehto-orvokkia, ylempänä kotkansiipeä. Eteläisemmän rauhoitetun lehtoalueen koillisosa on n. 40 vuotta sitten hakattua rinnelepikkoa, joukossa 30 % koivua, katajaa, alikasvoskuusia. Luoteisosan lähteestä laskee pikkupuro melkein umpeutuneeseen pieneen ojaan. Eteläosan läpi kulkee kuivuneen puron uoma, joka laskee pohjoisosan isoon ojaan. Puron varressa on laaja kotkansiipivaltainen saniaislehto, jossa kasvaa myös mm. hiirenporrasta, velholehteä ja lehtoleinikkiä. Eteläosan puusto on valtaosin harmaaleppää, koivua ja kuusta, seassa haapaa, tuomea ja pihlajaa. Maapuuta on koko alueella keskimäärin 50-100 kpl/ha, eniten on halk. 5-15 cm paksuista koivua, ohutta kuusta, yksittäin harmaaleppää, haapaa, raitaa sekä mäntyä. Pystylahopuuta on alle 50 kpl/ha; koivupökkelöitä, yksittäin haapapökkelöitä, muutama keloutuva mänty ja pystyyn kuivanut kuusi. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. 

Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

  • alueella vallitsevien luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino/2 

Suojelu toteutettu (osin ysa, osin ostettu valtiolle suojelutarkoituksiin).

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

(Päätöksellä 2018 lisätyt luontotyypit lihavoituna)

 

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala, ha
9050 Boreaalsiet lehdot 7,1

 

Päätöksellä 2018 poistetut luontotyypit 

Ei ole 

 

Suojelun perusteina olevat lajit  

Alueella on yksi uhanalainen laji

 

Päätöksellä 2018 poistetut lajit 

Ei ole

 

 

Julkaistu 19.6.2013 klo 11.28, päivitetty 16.12.2019 klo 14.33