Hietatievat-Kalmankaltio

Koodi            FI1300117

Kunta           Enontekiö

Pinta-ala      994 ha

Aluetyyppi   SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Puusto on Hietatievoilla harvahkoa tunturikoivikkoa yksittäisine vanhoine mäntyineen. Alueella on lukuisia laajoja avohietikoita sekä vanhoja pyyntikuoppia. Hietatievojen dyynialueella sijaitseva Kalmankaltion lähdealue on rehevää ja alueella kasvaa paljon väinönputkea.

Hietatievat on geologisesti erittäin merkittävä, lukuisten dyynien ja laajojen eroosioalueiden luonnehtima alue. Kalmankaltion lähdealue on suuren kokonsa ja maisemansa vuoksi erityisen merkittävä.
Tärkeä porolaidunalue. Alueen läpi menee metsäautotie.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alueeseen kuuluva Hietatievat-Kalmankaltion alue kuuluu
harjujensuojeluohjelmaan (HSO).

Alueen suojelu toteutetaan maa-aineslain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Vaihettumissuot ja rantasuot (10)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,1)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (310)
  • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (140)
Julkaistu 26.8.2019 klo 10.16, päivitetty 6.9.2019 klo 12.42

Julkaisija: