Hiastinlahti

Koodi FI1100600
Kunta Ii
Pinta-ala (ha) 168
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Alue muodostuu Hiastinhaarasta, joka on Iijoen suiston haara ja varsinaisesta Hiastinlahdesta. Hiastinhaaran suisto on kapeiden jokiuomien, saraikkoniittyjen valtaamien entisten jokiuomien ja pensoittuneiden saarien mosaiikkia. Alueen ranta- ja vesikasvillisuus on hyvin makeavesivaikutteista, ja rantaniityt ja ilmaversoisten vesikasvien muodostamat vyöhykkeet muistuttavatkin sisävesirantoja. Hiastinlahden perukassa on laajoja järvikaislan ja rantaluikan muodostamia kasvustoja. Rantaniityillä vallitsevat sarat ja heinistä luhtakastikka. Matalassa vedessä on runsasta vesikasvillisuutta. Suiston uloimmilla saarekkeilla on harvaa kiiltopajupensaikkoa, kun taas sisemmillä saarilla on kiiltopajun lisäksi harmaaleppäpensaikkoja ja lepikoita. Hiastinlahti on valtakunnallisesti arvokas lintuvesikohde, jonka eksoottisimpia ja arvokkaimpia pesiviä lajeja ovat härkälintu, silkkiuikku ja uivelo. Perämerellä harvinaistunut lapinsirri kuuluu niin ikään pesimälajistoon. Hiastinlahti on hyvä pesimäalue ja tärkeä muutonaikainen levähtämisalue vesilinnuille ja kahlaajille.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä suojelualueena ja vesilain nojalla.  

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Jokisuistot 72
Vaihettumissuot ja rantasuot 10
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 10
Metsäluhdat <1

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Kalatiira Sterna hirundo
Kurki Grus grus
Lapintiira Lapintiira
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Pikkulokki Hydrocoleus minutus
Sinirinta Luscinia svecica
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus
Uivelo Mergus albellus
Vesipääsky Phalaropus lobatus


Lisäksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Lietetatar Presicaria foliosa

Julkaistu 23.7.2013 klo 14.49, päivitetty 23.8.2013 klo 9.46