Hevoshuuhdinpuro ja Honkivaara

 Koodi:

 FI 1200 207

Kunta:

Kuhmo

Pinta-ala:

517 ha

Aluetyyppi:

SCI

Alueen kuvaus:

Alueen metsät ovat suurelta osin mäntyvaltaisia kuivahkoja kankaita. Jäkäläkankaita on melko runsaasti ja kivisyys sekä avaruus luonnehtivat metsän ilmettä. Kuusta on kosteampia notkelmia lukuun ottamatta melko vähän sekapuuna. Paikoin on koivuvaltaisia metsiköitä, joilla kasvaa runsaasti myös haapaa. Maapuuta on runsaasti ja se on pääasiassa eriasteisesti lahonnutta mäntykeloa.

Hevoshuuhdinpuron varressa on korpikuusikkoa, jossa puusto on järeää. Lehtipuuta on noin viidennes ja se koostuu pääosin koivusta ja järeästä haavasta, paikoin kasvaa harmaaleppää. Kasvillisuus on rehevää korpikasvillisuutta. Lahopuuta on kauttaaltaan runsaasti ja paikoin on lahopuukeskittymiä.

Alueen keskiosat ovat pienipiirteisesti vaihtelevaa mäntykankaiden ja korpipainanteiden mosaiikkia. Puusto on erirakenteista ja luonnontilaista, mikä näkyy myös lahopuuston määrässä ja laadussa. Länsiosan mäntykankailla on runsaasti vanhoja APS-mäntyjä sekä keloja. Metsäpalojen jälkiä on yleisesti ja maapuusto on järeää. Suosaarekkeilla on vanhaa kuusikkoa, joissa kasvaa runsaasti haapaa, paikoin jopa yli puolet puustosta.

Hevoshuuhdinsuo on eteläosastaan ojitettu, mutta säilynyt rimpisenä ja kosteana. Eteläisimmän kankaan pohjoispuolisen suon läpi kulkee oja. Muilla soilla ei ole ojituksia. Suot ovat pääosin lyhytkortisia nevoja ja vähäpuustoisia rämeitä. Paikoitellen soilla on runsaasti keloja.

Hevoshuuhdinpuron tienoo on soista kumparemaastoa. Aluetta luonnehtivat palon jälkeen luonnontilassa kehittyneet metsät. Valtapuuston ikä on 115-135 vuotta. Iän heittely johtunee puuston monirakenteisuudesta. Puuston kuutiotilavuudesta kuusta on vain alle kymmenesosa männyn määrästä, vaikka noin kolmannes metsäalasta on tuoretta kangasmetsää. Kuusi on lähinnä alikasvoksena ja varttuneempia kuusikoita ja korpia on vain purojen varsilla. Paikoin koivua on runsaasti ja haapaa yleisesti. Kuollutta havu- ja lehtipuuta on runsaasti, mm. haavalla on lahojatkumo. Alueella on myös luonnontilaisia arvokkaita pienvesiä. Suot ovat pääosin luonnontilaisia lyhytkorsinevoja ja rämeitä.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, joka toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Rajaukseen sisältyy arvokas pienvesikohde, Hevoshuuhdinpuro ja Latvalammet.

Luontodirektiivin luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet

2 %

* Aapasuot

24%

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät

50%

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. vanhat havupuusekametsät

5 %

* Mäntyvaltaiset puustoiset suot

19%

* priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Tarandus fennicus

metsäpeura

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Gavia stellata

kaakkuri

Tringa glareola

liro

Strix uralensis

viirupöllö

Muuta lajistoa:

Muscicapa striata

harmaasieppo

Regulus regulus

hippiäinen

Fringilla montifringilla

järripeippo

Ficedula hypoleuca

kirjosieppo

Perisoreus infaustus

kuukkeli

Phoenicurus phoenicurus

leppälintu

Tringa ochropus

metsäviklo

Gallinago gallinago

taivaanvuohi

Anas crecca

tavi

Phellinus populicola

haavanarinakääpä

Julkaistu 4.9.2013 klo 11.22, päivitetty 4.9.2013 klo 11.26

Julkaisija: