Hyppää sisältöön

Herankaira

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301316

Kunta

Rovaniemi

Pinta-ala

2217 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alueen metsistä 630 ha on yli 150-vuotiaita männiköitä, jotka ovat erirakenteisia. Puiden ikä vaihtelee paljon ja lahopuuta ja pystykeloja on runsaasti. Metsissä ei ole tehty kaupallisia hakkuita. Saukkojoen varsilla on yli 200-vuotiaita kuusikoita, jotka ovat luonnontilaisia. Lehtipuita on vain vesilaskujen ja purojen varsilla.

Tärkeä vanhan metsän kohde. Vanhojen metsien suojeluohjelmassa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Herankairan alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (VMO).

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Humuspitoiset järvet ja lammet (270)
  • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (246)
  • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (3,1)
  • Vaihettumissuot ja rantasuot (14)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,2)
  • Aapasuot (840)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (1000)
  • Puustoiset suot (470)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • saukko, Lutra lutra
Julkaistu 16.9.2019 klo 13.42, päivitetty 16.9.2019 klo 13.41

Julkaisija: