Herajärven metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700103
Pinta-ala: 101 ha
Kunta: Joensuu
Aluetyyppi: SAC
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelulaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Alueen kuvaus

Herajärven ja Saarijärven välisellä topografialtaan vaihtelevalla kannaksella sijaitsevaa koivuvaltaista vanhaa sekametsää. Alueen monipuolisuutta lisäävät pienialaiset korpi- ja rämejuotit, pikkulammet sekä alueen pohjoisosassa Saarilampeen virtaava puro.
Pääosa alueesta on rehevää (OMT) luonnontilaista sekametsää, jossa on paikoitellen kuollutta maa- ja pystypuuta. Koivun runsaus ja yksittäiset isot haavat tarjoavat hyvän elinympäristön liito-oravalle ja muille vanhoja lehtipuita ja lahopuita suosiville lajeille.
Alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, metsien ennallistamissuunnitelma sekä perinnebiotoopin hoitosuunnitelma, joiden mukaisesti alueen luontotyyppien edustavuutta on parannettu. Lahopuustoa on ollut monin paikoin niukalti, joten ennallistamistoimia on jo toteutettu 2000-luvulla lisäämällä lahopuuston tilavuutta puustoa kaulaamalla. Vanhaa pihapiiriä ympäröiviltä pelloilta sekä lähimetsistä on poistettu tai harvennettu puustoa ja alue on aidattu lampaiden laitumeksi. Tavoitteena on tuottaa alueelle tulevaisuudessa edustavia avoimia laitumia sekä hakamaita ja metsälaitumia. Koivuvaltaisten kangasmetsien hoitotoimet (alikasvoskuusten poisto) ovat edelleen tarpeen uhanalaisten lajien elinympäristön hoitamiseksi. Alueella on kunnostettu hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti polkuverkostoa ja rakennettu nuotiopaikka entiseen pihapiiriin, jonka rakennukset purettiin 2000-luvulla. Päiväretkeilyä varten on merkitty 5,5 kilometrin pituinen luontopolku.

Suojelualueelle on tehty vuonna 2006 hoito- ja käyttösuunnitelma LIFE-projektissa "Karjalan suot ja ikimetsä, helmiä luonnonhistorian ketjussa":

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelun perusteina olevat  luontotyypit (ha)

Humuspitoiset järvet ja lammet (1)
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (0,2)
Vaihettumissuot ja rantasuot (0,7)
Boreaaliset luonnonmetsät (70)
Puustoiset suot (12)

Suojelun perusteena olevat lajit

Luontodirektiivin liitteen II, IV lajit:

liito-orava (Pteromys volans)

Muuta lajistoa:

pyy (Bonasa bonasia)
teeri (Tetrao tetrix)
viirupöllö (Strix uralensis)
pohjantikka (Picoides tridactylus)
pikkutikka (Dendrocopos minor)
pikkusieppo (Ficedula parva)

haapariippusammal (Neckera pennata)

Julkaistu 7.8.2013 klo 15.00, päivitetty 12.2.2020 klo 13.27

Aihealue: