Hepojärvi

Koodi: FI0329002 
Kunta: Jämsä
Pinta-ala: 3 ha
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Hepojärvi sijaitsee Längelmäen Hiukkaan kylässä, Hepovuoren luoteispuolella. Järvi on pohjois,- länsi- ja eteläpuoleltaan peltojen ympäröimä, kaakkoispuolella se rajautuu Hepovuoreen. 

Järveä ympäröi lähes kauttaaltaan lehtipuustoinen ja -pensastoinen vyöhyke. Pajut sekä hieskoivu ovat sen valtalajeja. Vähäistä järven avovesialuetta ympäröi leveäosmankäämivaltainen sara- ja ruoholuhta järven pohjoispäässä, lähes kaikkialla muualla on luhtaista lyhytkortista nevaa. Näiden alueiden lajistoa ovat riippasara, raate, kurjenjalka, suoputki, vehka, luhtavuohennokka, pullosara, terttualpi sekä erittäin runsas karpalo. Järven koillisosassa on jonkin verran järvikortevaltaista luhtaa. 

Järven vesialue, joka kuuluu rajaukseen, on pieni (3 ha) ja matala. Vesi on kirkkaahkoa, ja uposlehtinen sahalehti onkin Hepojärvellä erittäin runsas. Muusta lajistosta voi mainita runsaahkot ulpukan ja rantapalpakon, vesikuusen, vehkan, rantaluikan, pikkupalpakon, lampisirppisammalen ja vesiherneen. Vuonna 2000 tehdyissä tutkimuksissa järveltä on löytynyt isolampisukeltaja sekä uhanalainen viherukonkorento. 

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Järvi ei kuulu suojeluohjelmiin eikä sillä ole kaavavarauksia. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3150 Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet  3

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1082 isolampisukeltaja Graphoderus bilineatus

 

 

 

Julkaistu 10.7.2013 klo 11.06, päivitetty 2.7.2019 klo 14.21