Hyppää sisältöön

Helvetinjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341003
Pinta-ala: 5303 ha
Kunta: Ruovesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Helvetinjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Helvetinjärvi on eräs Länsi-Suomen jylhimmistä ja maisemallisesti vaikuttavimmista alueista. Vaihteleva maasto ja kosteusolot aiheuttavat vaihtelua myös luontotyyppeihin ja lajistoon. Alueen erikoisuutena ovat syvät rotkolaaksot, jyrkkärantaiset järvet ja salomaiset metsät.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pääosa alueesta on nykyistä Helvetinjärven kansallispuistoa.

Suojelun toteutuskeinona on koko alueella luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 270
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 800
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 1,5
7120 Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot 130
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 150
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 800
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 1000
9050 Boreaaliset lehdot 18
91D0 Puustoiset suot 622

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans
  • isotorasammal Cynodontium suecicum

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 13.46, päivitetty 11.11.2019 klo 13.45

Julkaisija: