Heinlahti

Koodi

FI0416006

Kunta

Pyhtää

Pinta-ala

196 ha

Aluetyyppi

SPA

Alueen kuvaus

Heinlahti on valuma-alueeltaan melko pieni sisälahti, joka on yhteydessä Suomenlahteen kapean salmen kautta. Vesialue on kauttaaltaan matalaa ja lahden rantoja reunustaa lähes yhtenäinen, muttei erityisen leveä järviruo'on ja merikaislan muodostama ruovikkovyöhyke. Suurin osa lahdesta on avovettä.

Lakeaa suursara- ja heinäniittyä esiintyy etenkin lahden länsirannalla. Itäranta on suurelta osin karua kivikko- ja kalliorantaa, jossa kasvaa kituliasta männikköä. Länsipuolen niityt ovat pääasiassa luonnontilaisia tai laidunnettuja. Laidunnus pitää rantaniittyjä matalakasvuisena.

Heinlahden lintuvedelle on luonteenomaista meriveden laskiessa lahden rannoille paljastuvat laajat lietevyöhykkeet. Vastaavasti korkealla vedellä vesi nousee alaville rantaniityille. Tästä syystä Heinlahti vetää puoleensa erityisesti kahlaajia ja puolisukeltajasorsia.

Mataluutensa ja heikon vedenvaihtuvuutensa vuoksi Heinlahti kuitenkin jäätyy nopeasti syksyllä ja vapautuu jäistä myöhään keväällä, mikä vähentää varsinkin lahden kevätmuuton aikaista merkitystä.

Lahden kasvillisuuden erikoispiirteenä on monipuolinen näkinpartaislajisto, johon kuuluu mm. eräitä harvinaisuuksia. Rantalajistoon kuuluu lisäksi mm. Kymenlaaksolle tunnusomainen ilmaversoisvyöhykkeen laji, piuru (Scolochloa festucacea).

Pohjoisosan rantaniityillä on edustettuna pinta-alaltaan varsin laaja meriluikka-rönsyrölli (Eleocharis uniglumis-Agrostis stolonifera) -niittytyyppi.

Heinlahti on tärkeä muutonaikainen levähdysalue. Kasvillisuudeltaan Heinlahti on melko edustava. Lahden pohjoisosaa reunustavat matalakasvuiset, laidunnetut rantaniityt, jotka lajistonsa puolesta luokitellaan arvokkaisiin perinnebiotooppeihin. Lahden kalataloudellinen arvo on myös suuri.

Suojelutilanne

Ei suojeltu   100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Heinlahti kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Suomenlahden rannikon valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (A II 1.11.).

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 3.9.2013 klo 12.09, päivitetty 9.6.2015 klo 16.11