Heikkilänmetsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0349007
Pinta-ala: 16 ha
Kunta: Valkeakoski
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Heikkilänmetsä kartalla

Alueen kuvaus

Heikkilänmetsä muodostuu kahdesta puron erottamasta metsäalueesta. Pohjoisempi osa-alue on noin 70-vuotiasta kuusi-mäntyvaltaista metsää, eteläisempi pääosin lehtomaista, kuusivaltaista kangasmetsää. Puron varrella on kapealti puustoista suota.

Alueelle kohdistuu virkistyskäyttöpaineita, koska se sijaitsee Valkeakosken kaupungin tuntumassa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on rauhoitettu yksityismaan luonnonsuojelualueeksi vuonna 1995.

Suojelun toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 10
9050 Boreaaliset lehdot 2,2
91D0 Puustoiset suot 0,1

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 12.18, päivitetty 6.11.2019 klo 12.18

Julkaisija: