Hyppää sisältöön

Hautalammi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0316008
Pinta-ala: 2,1 ha
Kunta: Kangasala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Hautalammi kartalla

Alueen kuvaus

Hautalammi on hyvin pieni, matala, ruskeavetinen lampi. Sen avoin nevareunus on osin kelluva, rahkasammalvaltainen pallesuo, jota ympäröi isovarpuinen räme, osin korpinen suometsä. Lammen kokoon nähden valuma-alue on melko suuri, joten veden viipymä on lyhyt ja lampi saa valumavesiä todennäköisesti ympäri vuoden.

Lammessa on hyvin runsaasti sammalia, ennen kaikkea rahka- ja sirppisammalia. Lapinsirppisammal kasvaa vedenrajassa osin kiinnittyneenä kelluvaan rantapalteeseen, jossa sillä on hyvä suoja veden korkeusvaihteluita vastaan. Vedenalaiskasvustoja on myös matalilla kohdilla kauempana rantaviivasta, osin hajaversoina muun sammaliston seassa. Esiintymä on pienestä alastaan huolimatta valtakunnallisestikin runsas.

Länsirannan korpisessa suo-osassa on ojia, ja turvemaa rajoittuu osin tuoreeseen hakkuuseen. Lammen lasku-uomaa on kaivettu vuosikymmeniä sitten, minkä johdosta lammen pinta on arviolta 40 cm luonnontilaa alempana.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kohde ei kuulu suojeluohjelmiin eikä sillä ole kaavavarauksia. Kohde edustaa metsälain arvokkaita elinympäristöjä.

Suojelun toteutuskeinoina ovat maa-alueilla metsälaki ja vesialueilla vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 0,3
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,2
91D0 Puustoiset suot 1,6

Suojelun perusteina olevat lajit

  • lapinsirppisammal Hamatocaulis lapponicus

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 10.31, päivitetty 25.11.2019 klo 10.45

Julkaisija: