Hyppää sisältöön

Haukkaneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0355008
Pinta-ala: 2106 ha
Kunta: Virrat, Alavus
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Haukkaneva kartalla

Alueen kuvaus

Haukkanevan aluekokonaisuuteen kuuluu isoja suoalueita sekä linnustoltaan arvokas Vähä-Vehkajärvi ympäristöineen. Alueen suot ovat aapasoita. Vähä-Vehkajärvi on pitkälle umpeenkasvanut, ja sen reunaosat ovat eriasteisia vaihettumissoita. Järven itärannalla on edustavaa kuusivaltaista sekametsää.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Osa alueesta kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 80
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 2
7110 Keidassuot 331
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 7,3
7310 Aapasuot 1150
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 53
91D0 Puustoiset suot 331

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 11.00, päivitetty 31.10.2019 klo 11.00