Hauhusselkä

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0355010
Virrat
171 ha
SPA

Hauhusselkä

Alueen kuvaus

Hauhusselkä on tärkeä linnustoalue erityisesti muuttoaikana. Järvi on myös Project Aqua -ohjelmaan kuuluvan Pihlajaveden reitin alin järvi ennen reitin päättymistä Tarjanneveteen. Järvellä on selkälokki- ja naurulokkikolonia.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Veneily, kalastus ja muu luonnontilaa muuttamaton toiminta sallittu.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet   85

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

 • jouhisorsa Anas acuta
 • pikkulokki Larus minutus

Muuta lajistoa 

 • haapana Anas penelope
 • isokoskelo Mergus merganser
 • isokuovi Numenius arquata
 • jouhisorsa Anas acuta
 • naurulokki Larus ridibundus
 • pikkulokki Larus minutus
 • selkälokki Larus fuscus fuscus ST
 • silkkiuikku Podiceps cristatus
 • sinisorsa Anas platyrhynchos
 • taivaanvuohi Gallinago gallinago
 • tavi Anas crecca
 • telkkä Bucephala clangula
 • töyhtöhyyppä Vanellus vanellus
 • tukkasotka Aythya fuligula

Julkaistu 8.8.2013 klo 13.42, päivitetty 15.8.2013 klo 14.22

Julkaisija: