Hattelmalanjärvi

Kuva: Erkki Kellomäki
Koodi FI0310007
Kunta Hämeenlinna
Pinta-ala (ha) 62
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Hattelmalanjärvi on pieni, noin 60 hehtaarin laajuinen, pitkälle umpeenkasvanut järvi lähellä Hämeenlinnan keskustaa. Järven lähialueella on runsaasti asutusta ja viljelyalueita. Rannoilla on laajat rantaluhdat ja -pensaikot. Järvellä on monipuolinen vesi-, kahlaaja- ja ruovikkolinnusto. Alue on tärkeä lintujen muutonaikaisena levähdyspaikkana.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 55
Vaihettumissuot ja rantasuot 45

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kaakkuri
 • kalatiira
 • laulujoutsen
 • liro
 • luhtahuitti
 • mustakurkku-uikku
 • mustatiira
 • ruskosuohaukka
 • sinisuohaukka
 • suokukko
 • uhanalainen laji

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • naurulokki NT
 • lampiviklo
 • nokikana
 • harmaasorsa
 • ruokokerttunen
 • tavi
 • taivaanvuohi
 • isokuovi
 • härkälintu
 • mustapyrstökuiri EN
 • suovalkku NT
 • suopunakämmekkä VU

Suojelutilanne (%)

Suojeltu 70 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Hattelmalanjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Suojellaan luonnonsuojelu- ja vesilailla. Hämeen maakuntakaavassa järvi on (V) eli virkistysaluemerkinnällä. Hattelmalanjärven länsiosassa on Hämeenlinnan kaupungin rauhoittama alue.

Julkaistu 14.8.2013 klo 16.22, päivitetty 18.3.2014 klo 11.24

Julkaisija: